پیشینه و مبانی نظری هویت اجتماعی

پیشینه و مبانی نظری هویت اجتماعی;دانلود مبانی نظری هویت اجتماعی ;دانلود رایگان ادبیات نظری هویت اجتماعی

پیشینه و مبانی نظری هویت اجتماعی دانلود مبانی نظری هویت اجتماعی دانلود رایگان ادبیات نظری هویت اجتماعی

توضیحات :

پیشینه و مبانی نظری هویت اجتماعی در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت اجتماعی

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری ………………………………………………………………………………….. 16

1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2 مباحث نظری ………………………………………………………………………………………………………….. 17

1-2-2 دورکیم ……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-2 پارسونز ………………………………………………………………………………………………………………… 18

3-2-2 ماکس وبر …………………………………………………………………………………………………………….. 20

4-2-2 کنش متقابل نمادی…………………………………………………………………………………………………. 22

5-2-2 کولی ……………………………………………………………………………………………………………………. 23

6-2-2 مید ………………………………………………………………………………………………………………………. 24

7-2-2 گافمن…………………………………………………………………………………………………………………… 26

8-2-2 نظریه هویت (بورک) ………………………………………………………………………………………………. 27

عنوان صفحه

3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق ………………………………………………………………………….. 30

4-2 پرسشهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 31

5-2 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 31

6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………. 32

بخشی از متن :

مقدمه : در این فصل ابتدا مروری بر نظریات مرتبط با تحقیق مطرح خواهد شد و سپس با انتخاب چند نظریه تلفیقی ، چار چوب نظری مناسب با این تحقیق مطرح می شود و پس از بیان مدل تحلیلی تحقیق به بیان فرضیات تحقیق خواهیم پرداخت .

2-2 مباحث نظری

در این فصل عمدتا نظریات تعدادی ازجامعه شناسان كه به موضوع هویت اجتماعی پرداخته اند و با اهداف این تحقیق مرتبط می باشد ، مطرح می شود .

1-2-2 امیل دوركیم [1]

یكی از مفاهیم كلیدی دوركیم ، مفهوم وجدان جمعی است كه عبارت است از ” مجموعه باورها . احساسات مشترك در بین حد وسط اعضای یك جامعه ” سایه گسترده وجدان جمعی بر سر تمام افراد افكنده شده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت نمی كند ، به عبارت دیگر ، تغییر فرهنگ و یا نو شدن نسلها ، تغییری در وجدان جمعی به وجود نمی آورد و همچنان ثابت باقی می ماند . تنها تفاوتی كه ممكن است بوجود آورد در شدت و ضعف وجدان عمومی است . دوركیم برای نشان دادن چگونگی تحول وجدان جمعی و شدت و ضعف آن ، مفاهیم همبستگی مكانیكی و ارگانیكی را كه نشان دهنده ی دو سازمان اجتماعی متفاوتند به كار برده است : به عقیده وی هر چه همبستگی مكانیكی بیشتر باشد به علت شباهت افراد و مشتركات فراوان ، وجدان جمعی نیز قوی تر خواهد بود .

((با افزایش تعداد جمعیت و گسترش ارتباطات اخلاقی و حجم اجتماعی در این جامعه همبستگی مكانیكی كم كم تبدیل به همبستگی ارگانیكی می شود . در این جامعه به علت متمایز بودن افراد از یكدیگر وجدان جمعی تضعیف می شود ، آزادی های فردی گسترش می یابد و هر كس مختار است كه طبق میل خود عمل كند)) (آرون :1377 : 366- 364 )

نفوذ نظارت كننده در جامعه بر گرایشهای فردی ، دیگر كارایی اش را از دست داده و افراد جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد . دور كیم این وضعیت را در جوامع جدید آنومی یا بی هنجاری نامیده است. و به دنبال راه حلهایی برای رهایی از وضعیت بحرانی می گردد . بدیهی است راه حل او تقویت وجدان جمعی است كه از طریق عضویت در گروههای صنفی ایجاد می شود .

((به عقیده دوركیم یكی از عوامل موثر بر هویت مذهبی انسانها ، شركت در مناسك مذهبی است . بر گزاری مناسك مذهبی ، تجمع مردمی را در پی دارد كه دارای ارزشها و باورهای مشتركی هستند . این تجمع ، تقویت روح جمعی ، انسجام و اتحاد مومنین به آن مذهب را به ارمغان می آورد . این تجمع كه با احساسات مشترك شارکین همراه است ، آنها را از حوزه ی مادیات به حوزه معنویات منتقل می كند . وی معتقد است كه همه ی فرقه های سیاسی ، اقتصادی یا اعتقادی مواظب اند كه همایش های دوره ای داشته باشند ، تا اعضایشان بتوانند ، با به نمایش در آوردن ایمان مشترك خود در بین جمع به آن جانی تازه ببخشند .)) ( تیریاكیان ، 1373 : 159 )

علاوه بر كاركرد اصلی تجمع مردم در برگزاری مراسم مذهبی ، شادی و تفریح مردم نیز با برگزاری مراسم مذهبی تامین می گردد . بدین جهت است كه از نظر دوركیم ، پیوندی نزدیك و ناگفتنی بین روزه و مهمانی ، ایام مقدس و تعطیلات ، تعطیلات و شادی برقرار است . بدین خاطر گسترش و ارج نهادن به ایام مقدس و مناسك مذهبی سبب ایجاد همبستگی و انسجام مذهبی می شود .

2-2-2 تالكوت پارسونز [2]

((پارسونز دنیای اجتماعی را از زاویه افكار مردم به خصوص ارزشها و هنجارها مشاهده می كند . به اعتقاد پارسونز كنشگر انسانی در چارچوب نظام اجتماعی عمل می كند ولی عمل او جنبه ارادی و اخلاقی دارد و دارای خلاقیت ، اختیار ، و نیروی ارزش یابی است )). ( توسلی ، 1373 : 240 )

وی مدل سیبر نتیكی را ارائه می كند كه در آن چهار خرده نظام فرهنگی ، اجنماعی ، شخصیت و ارگانیسم رفتاری وجود دارد . ((اولین خرده نظام ، نظام فرهنگی است كه مركب از ایده ها ، اندیشه ها ، آرزوها ، اعتقادات ، باورهای جمعی و آداب و رسوم اجتماعی است كه فرد از جامعه حال و گذشته اش فرا گرفته است . )) (تنهایی ، 1383 : 183) نظام فرهنگی به افراد می گوید چه كاری انجام بدهند ، چه كاری انجام ندهند . چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست است . فرهنگ میانجی كنش متقابل میان افراد است و شخصیت و نظام اجتماعی را با هم پیوند می دهد . به عبارتی ((فرهنگ در نظام اجتماعی به صورت هنجارها و ارزشها تجسم می یا بد و در نظام شخصیت ملكه ذهن كنشگران می شود .)) (ریتزر ، 1374 : 139 )

دومین خرده نظام ، نظام اجتماعی است كه ((شرایط کارکردی ساخت جامعه را بر عناصر موجود نهادهای اجتماعی تحمیل می کند . )) ( تنهائی ، 1383 : 183 ) اهمیت نظام اجتماعی برای پارسونز به خاطر فرایند اجتماعی شدن و درونی شدن در نظام مذكور است . به وسیله آنها ارزش و هنجارها به افراد منتقل می شود .(( اجتماعی شدن و كنترل اجتماعی مكانیسم های اصلی اند كه نظام از طریق آنها توازن خود را حفظ می كند . )) ( ریتزر ، 1374 : 137 )

سومین خرده نظام، ((نظام شخصیتی است كه بر چگونگی انتخاب راه ها و نحوه رسیدن به اهداف از طریق قالبهای دو وجهی حق انتخاب ارزشها ، تاثیر می گذارد .)) ( تنهائی ، 1383 : 183 ) . از نظر پارسونز و شیلر تمایلات نیازی مهمترین واحد های انگیزش كنش هستند كه با زمینه اجتماعی شكل می گیرند . به طور كلی نقش خاص شخصیت آنست كه منابع نیرو بخش را كه ارگانیسم رفتاری فراهم كرده است بسیج كند و آنها را به سوی هدفهای تعیین شده هدایت نماید . شخصیت در ایجاد رابطه اش با نظام اجتماعی نیازمند حمایت است و نظام اجتماعی نیز در شخصیت باید تائید و تصویب شود .(( شخصیت از راه نقش اجتماعی در نظام اجتماعی حضور پیدا می كند و آن بعدی از شخصیت را می سازد كه می توان هویت اجتماعی نامید . )) ( روشه ، 1376 : 162 ) .

پارسونز در تحلیل خرده نظام شخصیتی خود نیم نگاهی به مفاهیم« نهاد ، خود و فرا خود» فروید در تحلیل شخصیت دارد و برآنست كه شخصیت از طریق نهاد با ارگانیسم زیستی در ارتباط است . به همین دلیل برای نهاد ، كاركردی شبیه سازگاری قائل است. ((خود)) كاركرد بسیج و هدایت منابع شخصیت را بر عهده دارد و از این لحاظ كاركردش مشابه كاركرد دستیابی به هدف است .((فرا خود )) كاركرد هماهنگی های نهاد و خود را بر عهده دارد كه این امر از طریق درونی كردن نقشهای اجتماعی امكان پذیر است . به عبارت دیگر فراخود ، كاركرد یگانگی را در نظام شخصیت ایفا می كند و از گذر آن نظارت هایی كه هنجارهای نظام اجتماعی اعمال می كنند ، تحقق می یابد . او معتقد است كه علاوه بر این سه نوع نظام فرعی ، نظام چهارمی نیز وجود دارد كه فروید آن را پیش بینی نكرده است . این بعد شخصیت همان كاركرد حفظ الگو های فرهنگی است كه از راه شخصیت با جهان فرهنگی ارزشها ، ایدئولوژی ها و نهادها ارتباط پیدا می كند . پارسونز این کاركرد چهارم نظام شخصیت را هویت می نامد كه كنشگر عامل ، با درونی كردن نهادها ، ارزشها و ایدئولوژی هایی كه نظام فرهنگی جامعه عرضه می كند به كنش خود جهتی می دهد كه هم برای خودش و هم برای دیگران معنادار است .(( به موجب نظریه عمومی كنش پارسنز ، نظام فرعی هویت اساس پایدار شخصیت را می سازد و می تواند بر سایر نظامهای فرعی شخصیت و بر روابط میانی شان نظارت كند زیرا تامین كننده عناصر یگانگی و هماهنگی میان نظام های فرعی شخصیت است)) ( روشه ، 1376 : 165-164 )

چهارمین خرده نظام در نظریه پارسونز ،(( ارگانیسم رفتاری است كه از تاثیر محیط مادی و نیروهای حیات بخش مادی بر دیگر اجزا سخن می گوید )) ( تنهائی ، 1383 : 183 ) به طور خلاصه رابطه چهار خرده نظام را می توان به صورت زیر نمایش داد . ارتباط سیبرنتیك خرده نظام های كنش در مدل زیر نشان داده شده است .

1-2 نمودار رابطه چهار خرده نظام پارسونز

انرژی – نظام فرهنگ اطلاعات +

نظام اجتماعی

نظام شخصیت

انرژی + نظام ارگانیسم اطلاعات –

((در نظام فرهنگی اطلاعات بدون انرژی و در نظام ارگانیسم انرژی بدون اطلاعات موجود است . مدل سیبر نتیك بر اساس ارتباط دوسویه اطلاعات و انرژی از بالا به پائین و از پائین به بالا بین خرده نظام های چهار گانه قابل طرح است . اختلال و ناهماهنگی پایدار بین اطلاعات و انرژی و بین فرهنگ و شرایط ارگانیسمی منشا مشكل اجتماعی است .)) ( اورعی ، 1374: 42 )

3-2-2ماكس وبر [3]

ماكس وبر در كتاب ” سرمایه داری و اخلاق پروتستان ” در جستجوی پاسخ به این سوال است كه: چه عاملی باعث به وجود آمدن سرمایه داری در غرب شده كه در سایر نقاط دنیا وجود ندارد ؟ وبر به ساخت ذهنی انسان رجوع می كند و معتقد است كه ذهنیت و طرز تفكر غربیها كه ناشی از فرهنگشان است سبب به وجود آمدن سرمایه داری در غرب گردید . به اعتقاد او هدایت و تعیین جهت رفتار انسان بر عهده فرهنگی است كه آن شخص در آن زندگی می كند . از نظر او، مذهب یكی از اجزای فرهنگ جامعه است و قادر است به تناسب موقعیتش در آن فرهنگ ، جهت دهنده رفتارهای انسان باشد . باید به خاطر داشت كه خصلت جهت دهی فرهنگ ، بدون شكل گیری منسجم آن ، در ذهنیت انسان امكان پذیر نیست . به عبارت دیگر از طریق فرایند جامعه پذیری ، فرهنگ درونی می شود و به عقیده وبر ، جهان بینی افراد شكل می گیرد . این جهان بینی شكل گرفته در ذهنیت انسانهاست كه هدایت وكنترل رفتارهای انسان را عهده دار است (( فرمان اختیار و اغراض ما در دست جهان بینی ماست )) ( آرون ، 1377 : 613 )

رفتار اقتصادی پروتستانها و در نتیجه سرمایه داری غرب ، بر اساس جهان بینی شكل گرفته در ذهنیت پروتستانها که نتیجه فرهنگ خاص مذهبی آنها بود ، شكل گرفته است . جهان بینی پروتستانی باعث شد ، پروتستانها به شیوه خاصی زندگی كنند و به كار و كوشش بپردازند . (( پیوند میان روح سرمایه داری و اخلاق پروتستانی نشان میدهد كه چگونه یك طرز تفكر معین درباره جهان می تواند جهت گیری كنشها را تعیین كند )) ( همان : 614 )

فرهنگ جهان بینی ( ساخت ذهنی ) عمل

مدل فوق گرچه نشان می دهد كه كنشگران اجتماعی تحت تاثیر فرهنگ می باشند ولی وبر معتقد است كه كنشگران از اختیار در كنش خویش برخوردارند . از نظر وبر (( علیت جامعه شناختی)) علیتی احتمالی است . تعیین جبری گذشته و آینده به یك اندازه امكان ناپذیر است . بنابر این (( درست است كه در هر لحظه گرایشهایی بنیادی وجود دارد ، اما حدی از آزادی عمل همیشه برای آدمیان محفوظ است . این طرز تصور از تحول تاریخی به وبر امكان می داد كه حس درك عظمت مرد عمل را از دست ندهد .)) (همان :583 )

(( به اعتقاد وبر ، تعارض نظام ارزشی ( فرهنگ ) با نظام اقتصادی ، سبب تغییر فرهنگ می شود و تغییر فرهنگ سبب تغییر جهان بینی ( ساخت ذهنی ) انسان خواهد شد . به نظر وی تعارض بین دانش اثباتی و دانای دینی در دنیای معاصر مصداق بارز تعارض نظام ارزشی و نظام اقتصادی است .)) ( همان : 623)


[1]-Emile Durkheim

[2] – Talcott parsons

[3]- Max Weber

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15مبانی نظری اختلال شخصیت، تاریخچه نوجوانی (فصل دوم تحقیق)

مبانی نظری اختلال شخصیت ;تاریخچه نوجوانی (فصل دوم تحقیق) ; مبانی نظری شخصیت نوجوانی ; دانلود مبانی نظری تاریخچه نوجوانی;مبانی نظری شخصیت

مبانی نظری اختلال شخصیت تاریخچه نوجوانی(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری شخصیت نوجوانی دانلود مبانی نظری تاریخچه نوجوانی مبانی نظری شخصیت نوجوانی

توضیحات :

مبانی نظری اختلال شخصیت تاریخچه نوجوانی(فصل دوم تحقیق) در 24 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

تاریخچة نوجوانی:

برای قرن ها این تفكر وجود داشت كه به محض اینكه كودكان به سنین 6 یا 7 سالگی می رسند می توانند مسئولیت های بزرگسالان را تقبل كنند و وارد بازار كار شوند. به غیر از قشر محدود ثروتمند، كودكان همراه بزرگسالان در مزارع و معادن كار می كردند و در میان جنگ حاضر می شدند. با صنعتی شدن جوامع از سپیده صبح تا شام در كارخانجات كار می كردند. تقریباً از 150 سال قبل دوران كودكی به رسمیت شناخته شد كه توجه به حقوق كودك، روانشناسی كودك و اجباری شدن تحصیلات از نتایج آن است. شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیشرفت تكنولوژی، پیدایش رشته های تعدد تحصیلی و تخصصهای جدید و طولانی شدن دوران تحصیلات در ابتدای قرن بیستم زمینه ای را ایجاد كرد كه باعث شد به دوره نوجوانی توجه خاصی شود.

در اوایل قرن بیستم استانلی هال، به سبب تخصص و خصوصیات شخصی خود نخستین تئوریسین دوره نوجوانی گردید. استانلی هال (1924-1848) اولین دكترای روانشناسی را در امریكا كسب كرد و اولین روانشناسی است كه روانشناسی بلوغ و نوجوانی را مطرح كرده است و دوره نوجوانی را به عنوان یك مرحله مشخص از رشد انسان تلقی كرده است و در مطالعات خود از روش های علمی استفاده كرده است وی اولین فردی بود كه از روش پرسشنامه برای كسب اطلاعات عینی استفاده كرده است. به عقیده هال نوجوانی مرحله ای است كه شخص تمام مراحل قبلی رشد را برای بار دوم در سطح پیچیده تری تجربه می كند. به عبارت دیگر موجود زنده در طول حیات مراحلی مشابه تاریخ تحول انسانی را طی می كند. با شروع نوجوانی در حدود چهارده سالگی سلسله اعمال جدیدی امكان پذیر می شود كه هال آنرا «تولد دوباره» خواند. هال معتقد است كه رشد انسان براساس برنامه از قبل تعیین شده و تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیكی صورت می گیرد و تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی را در این مورد كمتر می داند. وی معتقد است كه نوجوانی مرحله خاصی در رشد است كه قبلا از نظر روانشناسی و اجتماع نادیه گرفته شده بود. هال اصطلاح طوفان و فشار را در نوجوانی به كاربرد و معتقد بود كه در این دوره وجود طوفان و فشار اجتناب ناپذیر می باشد (اكبرزاده، 1376، ص 4).

تعبیر نوجوانی به عنوان یك مرحله بحرانی، در اصل از فلاسفه یونانی، بخصوص ارسطو گرفته شده است اما كسی كه برای اولین بار به شكل شایان توجهی بلوغ و بحران را بحران به طوفان، در آن یك انقلاب و زایش دوباره می بیند. (احدی و محسنی، 1322، ص 14).

فروید، معتقد بود مراحل رشد روانی-جنسی تابع وراثت و عوامل ژنتیكی می باشد. این تكامل نسبتاً مستقل از عوامل محیطی صورت می گیرد. بهترین مثال، عقده ادیپ است كه آن را در همه جا و همه زمان ها یكسان می داند. فروید نز نوجوانی را به عنوان یك مرحله الزاماً سخت و طوفانی تلقی می نماید عقاید وی مطابق با نظریه رشد داخلی می باشد. (اكبرزاده، 1376، ص 5)

مارگارت مید (1978-1901) بر روی افراد یك جزیره دور افتاده اقیانوس آرام مطالعاتی انجام داد، و نظریه متفاوتی را مطرح كرد. وی جریان رشد را بین مردم قبایل جزایر ساموآ آرام و بدون فشار یافت. (اكبرزاده 1376، ص 5) روت بندیكت، بر روی اجتماعات زیادی مطالعه نمود. وی این طور نتیجه گیری كرد كه مشكل اصلی نوجوانی، عدم مداومت و ناهماهنگی در اجتماعی شدن به عنوان بزرگسالان می باشد. منظور وی از مداومت و ناهماهنگی لزوم یادگیری یك سری رفتارها، نقشها و گرایش های متفاوتی می باشد كه برای بزرگسال شدن لازم است و با آنچه فرد در كودكی یاد گرفته است تفاوت دارد (همان منبع، ص 6).

آلبرت بندورا، یكی از معروفترین روانشناسان، معتقد است، نوجوانی زمان طوفان و فشار اجتناب ناپذیر نمی باشد. در این دوره كه امكان دارد مشكلات حقیقی نیز وجود داشته باشند. هر نوع مشكلی را باید به عنوان نتیجه تجارب محیطی در نظر گرفت، نه بعنوان نتیجه یك دوره سخت و اجتناب ناپذیر در رشد بشر (همان منبع، ص 7).

نوجوانی:

نوجوانی به دوره ای اطلاق می شود كه دوره‌ای انتقالی میان كودكی و بزرگسالی است. این دوره ابتدا با اجباری شدن آموزش رسمی، توسعه صنایع و رهایی كودكان و نوجوانان از كار كردن در مزارع و كارخانجات رسمیت یافت و در قرن بیستم در كشورهای صنعتی اهمیت ویژه ای پیدا كرد. مفهوم نوجوانی و تجارب مربوط به آن در فرهنگ‌های مختلف شكل های متفاوتی دارد. مثلا در جوامع دور افتاده ورود به بزرگسالی با تشریفات خاص و گاهی دردناك همراه است. (احدی و جمهری، 1378، ص 81).

مرحله نوجوانی دوره ای است كه در آن فرد، دارای جنبه های افراطی و اغراق آمیز در سلوك و رفتار خود می باشد و از مشخصات آن طوفان و فشار هیجانی است. ابتدا این تغییرات را جسمانی می دانستند ولی به تدریج روشن شد كه رفتار دوره بلوغ بیش از آنكه ناشی از تغییرات جسمانی باشد تحت تاثیر عوامل محیطی قرار دارد. (احمدی، 1374، ص 15)

تعریف دیگری نیز از نوجوانی به عنوان یك دوره بحرانی معمول شده است كه حاصل پژوهشهای استرن و سایر روانشاسان آلمانی است. به نظر آنان، نوجوانی زمان كشف و آگاهی از ارزش های فرهنگی و معنوی است. به دلیل عدم تكامل شخصیتی و عدم تكامل شكل گیری نگرش شخصی نوجوان نسبت به زندگی، كشمكش ها و تعارض‌های ناشی از این آگاهی، دوره و حالتی منقلب و بحرانی را برای نوجوان به وجود می آورد. (احدی و محسنی. 1322.ص 15)

در جوامع صنعتی انتظار نمی رود كه كودكان در كارهای تولیدی جامعه شركت كنند و یا عهده دار مسئولیت های اجتماعی باشند. و با پایان كودكی نقش فرهنگی آنها دگرگون می شود. یعنی، كودكان در این جوامع با ورود به دوره نوجوانی، باید آموخته های كودكی را كنار بگذارند و نقش های جدیدی ایفا كند. این مسأله حتی در مورد نقش جنسی مصداق دارد، چرا كه در برخی از جوامع، كودكان رفتار جنسی را نه تنها می آموزند، بلكه در این زمینه مورد تشویق قرار می گیرند. ولی در جوامع غربی كودكان چنین مجوزی ندارند و با شروع نوجوانی، بی درنگ باید نقش جنسی متناسب با فرهنگ خود را فرا بگیرند و در این حال، از محدوده خاصی خارج نشوند. (احدی، جمهری. 1378. ص 80).

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24مبانی نظری اتوماسیون اداری

مبانی نظری اتوماسیون اداری ;دانلود رایگان مبانی نظری اتوماسیون اداری

مبانی نظری اتوماسیون اداری دانلود رایگان مبانی نظری اتوماسیون اداری

توضیحات :

مبانی نظری اتوماسیون اداری در 36 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

اتوماسیون اداری

2-1-1 مزایا و معایب اتوماسیون اداری

مزایای مستقیم

مزایای غیر مستقیم

معایب سیستم اتوماسیون اداری

انواع کاربرد ها یا زیر سیستم های اتوماسیون اداری :

2-1-2 ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری

2-1-3 بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری

2-1-4 مجموعه نرم فزار های اتوماسیون

2-1-5 اداره Virtual office مجازی ()

2-1-6 نمونه کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری

2-1-6-1 سیستم اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS )

2-1-6-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ( ECS )

2-1-6-3 سیستمهای اطلاعاتی عملیاتی ( TPS )

2-1-6-4 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ( MIS )

2-1-6-5 سیستمهای مطالعاتی کمک به تصمیم گیری ( DSS )

2-1-6-6 سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES )

2-1-7 سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری ( OAS )

2-1-7-1 جدول انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری و بهره وری :

2-1-8 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار

باز خود :

خودكارسازی

اتوماسیون و تصمیمات مدیریت

ضرورت تفكر برای آینده

2-1-9 بهبود كار و اتوماسیون

پیشینه تحقیق

الف) مطالعات خارجی:

ب) مطالعات داخلی:

منابع

بخشی از متن :

اتوماسیون اداری

یافتن تعریفی مشخص سیستم های اتوماسیون اداری تعریف مشخصی ندارند بلکه تعریف آنها منحصربه تعیین دیدگاههای کاربر است و این خود بدین معنی است که سیستم های اتوماسیون اداری دارای تعاریف بی شماری است ( 2001Green ). در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم.

اتوماسیون اداری ، مشتمل بر تمام سیستم‌های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به بر قراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود ( 2005 ، Zwass).

اتوماسیون عبارت است از : «تکنولوژی که با دو ابزار اساسی در ارتباط است : 1- مکاترونیک 2- کامپیوتر و در تولید محصولات و یا ارائه خدمات بکار گرفته می شود».

اتوماسیون بطور مرسوم به دو دسته اساسی تقسیم می شود:

1. اتوماسیون کارخانه‌ای

2. اتوماسیون خدمات

از جهت ماهیت نیز اتوماسیون به سه دسته اصلی تقسیم می شود:

1- اتوماسیون ثابت، 2- اتوماسیون برنامه پذیر و3- اتوماسیون منعطف

اتوماسیون ثابت متشکل از دسته ای از ابزار های خود کار سازی محیط کاری در جهت اهداف مشخص و با یک طراحی مهندسی از پیش سفارش شده است . این نوع از اتوماسیون سخت نیز نامیده می شود ، در ارتباطی تنگاتنگ با تلاش برای یجاد «کارایی حداکثر» قرار داشته و از انعطاف آنچنانی در مقابل تغییرات اساسی در مجموعه کاری بر خوردار نیست. اتوماسیون ثابت یا سخت تنها زمانی قابل کاربرد اصولی است که طراحی مجموعه کاری از ثبات بر خوردار بوده و محصولات و خدمات مجموعه نیز دارای چرخه عمر طولانی تری باشند.(Kumar 2002) .

اتوماسیون برنامه پذیر: حاوی یک برنامه قابل کنترل به عنوان برنامه پشتیبان نهایی در مجموعه است که در آن قابلیت سازگاری مجدد با پاره ای از تغییرات از پیش دسته بندی شده وجود درد . در این نوع از اتوماسیون الگو های معینی برای تغییرات متناسب با محیط وجود دارد که از آنها درطراحی برنامه کنترلی مزبور استفاده میشود.

اتوماسیون منعطف: حاصل ایجاد حداکثر تغییر در فناوری برای ایجاد بیشترین کارایی در ارائه محصول و خدمات است در کمترین زمان ممکن در یک سیستم اتوماسیون منعطف ، اجزاء بسیاری در سیستم فعلی تغییر می یابند تا امکان ارائه محصول مطلوب فراهم شود. به همین ترتیب در انوماسیون منعطف امکان زمانبدی منعطف‌تر برنامه های تولید و ارائه خدمات ، به تناسب برنامه ریزی‌های رقابتی برای شرکتهای بزرگ در بازار متحول امروز دارند ، آنها قادرند بیشترین میزان ادغام فعالیتهای هماهنگ را برای ایجاد حداکثر سازگاری با شرایط موجود صورت دهند .(Kumar 2002)

اتوماسیون غیر کار آمد مسلماً اتوماسیون ساده فرایند های غیر کارای فعلی ، بسیار بسیار نا کار آمد خواهد بود . چنین عملی ناقض اهمیت بالای بکر گیری تکنولوژی در ایجاد کارایی بیشتر و نیز بدست آوردن منافع بیشتر سازمانی خواهد بود . فرایند های مورد تجدید نظر قرار گرفته ، باید سر آغازی برای باز تعریف رفتارها و ارزشها در مجموعه دولتی و نیز اهداف و معیار های ارزیابی آن باشند .( infoemation society commission 2003 ).

2-1-1 مزایا و معایب اتوماسیون اداری

مهمترین شرط کاربرد و استفاده از اتوماسیون در اکثر سازمانها ، صرف نظر از موارد استفاده دیگر آن مربوط ، به لزوم سرعت و دقت و صحت در کار آنها است . به خاطر توسعه دامنه عملیات سازمان است که این امر احتیاج به گسترش مجاری ارتباطات با سرعت بیشتر است و اتوماسیون اداری موجب می گردد که مجاری ارتباطی کوتاه و ارتباطات لازم به سهولت در اختیار مدیران قرار گیرد (پاركینسون، و رستوم جی، 1386، ص 43). به طور کلی ، مزایای کاربرد سیستم های اتوماسیون اداری به دو دسته مزایای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود.

مزایای مستقیم

افزایش محصول یا بازده و صرفه جویی در وقت یا نیروی کار این مزایا که قابل اندازه گیری بوده و ممکن است تاثیر مستقیم و کوتاه مدت بر جریان نقدینگی داشته باشد عبارتند از :

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36مبانی نظری ابهام نقش

مبانی نظری ابهام نقش

مبانی نظری ابهام نقش

توضیحات :

مبانی نظری ابهام نقش در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

ابهام نقش

2-6-1) پژوهش های داخلی

2-6-2)) پژوهش¬های خارجی

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

ب) منابع غیرفارسی

بخشی از متن:

ابهام نقش

ابهام نقش[1] زمانی پدید می آید که روشن نباشد نقش فرد چیست، ازجمله هنگامی که به روشنی معلوم نباشد که هدف از یک شغل معین چیست یا حدود مسئولیتهای آن کدام است. به طورکلی ابهام ممکن است از آموزش ناکافی، ارتباط ضعیف، یا دریغ ورزیدن عمدی از دادن اطلاعات یا تحریف عمدی اطلاعات از سوی یک همکار یا سرپرست ناشی شود. هرچند که ابهام نقش در بیشتر سازمانها مسئله ای اجتناب ناپذیر است، اما سازمان ها به رهبرانی نیازدارند تا ابهامهای موجود در نقشهای محول به کارکنان را برطرف کنند. ابهام نقش زمانی به تنیدگی منجر می­شود که فرد را از بهره­وری و پیشرفت زیاد باز می دارد. وانگهی، وقتی تنیدگی در نتیجه ابهام نقش پدید می آید که فرد حس اطمینان و پیش بینی خود را در نقش کاریش از دست می دهد (راس و آلتمایر،1377،ص65).

ابهام نقش به وضعیت شغلی معینی گفته می شود كه در آن پار­ه­ای از اطلاعات لازم برای انجام شغل به طور نامطلوب، نارسا یا گمراه كنند­ه­اند. به عبارت دیگر، ابهام نقش زمانى پدید می آید كه روشن نباشد نقش فرد چیست یا حدود مسئولیت هاى وى كدام است.(همان منبع،ص65).

تجربة نقش ابهام می تواند به واكنشهای متناقض ، احساسات تنش، كاهش اعتماد به نفس و نارضایتی در فرد منجر شود ( قمری،1390،ص91).

ابهام نقش جنبه دیگری از شرایط كار است كه به گونه اساسی در ایجاد نارضایتی شغلی مشاركت دارد. ابهامات شغلی، مسئولیت افراد را برای انجام یك فعالیت معین مختل می كند و باعث می شود آن ها احساس كنند كه این دیگران هستند كه كار آنان را انجام می دهند. و این شغل متعلق به كس دیگری است. ابهاماتی از این نوع اغلب به ایجاد نگرش نامطلوب نسبت به سازمان، همكاران و سرانجام خود فرد منجر می شوند.از نظر مفهومی، ابهام، نبود صراحت و روشنی در نقش ها و وظایف درخواست شده از فرد، گرانباری، فراتر بودن خواست ها از توانا یی ها و منابع در دسترس فرداست.

اجتناب از عدم اطمینان درجه ای است که اعضای یک فرهنگ در مواجهه با موقعیتهای ناشناخته، نامشخص و نامطمئن احساس تهدید می کنند و نسبتی است که مردم یک کشور موقعیتهای ساختار یافته را بر موقعیتهای مبهم ترجیح می دهند. عدم اطمینان با مخاطره تفاوت دارد. مخاطره به واقعه خاصی اشاره دارد و درصد احتمال وقوع حادثه خاصی است، درحالی که در عدم اطمینان هر چیزی می تواند اتفاق بیفتد و ما نسبت به آن اطلاعی نداریم.

ابهام گریزی در سازمان. در جوامعی با ابهام گریزی بالا قوانین رسمی و غیر رسمی زیادی وجود دارد که حقوق و وظایف کارفرمایان و کارکنان را کنترل می کندو قوانین و مقررات برای جلوگیری از عدم اطمینان در رفتارهاست. همچنین یک سری مقررات درونی برای فرایند کار وجود دارد. افراد، دولتمردان، کارفرمایان و کارکنان در محیطهای ساختاریافته راحت ترند، عجولانه عمل می کنند، وقت برای آنها طلاست و به دقت و وقت شناسی اهمیت می دهند، شرح شغلی معینی وجود دارد، تضاد نباید وجود داشته باشد، تمایل به رسمیت بالاست، امنیت و ایمنی در کار مهم است، افراد از موقعیتهای تازه، ناآشنا و مبهم هراس دارند، فشار روانی و اضطراب زیاد است، عدم اطمینان نوعی تهدید به حساب می آید، افراد دوست دارند همیشه مشغول کار باشند و این ناشی از تمایل درونی به کار سخت است، در برابر تغییر و نوآوری مقاومت می گردد و از ابزار افکار متفاوت جلوگیری می شود.

در جوامعی با ابهام گریزی پایین مردم معتقدند که بسیاری از مشکلات را می توان بدون مقررات رسمی حل و فصل نمود. در این گونه جوامع نسبت به مقررات و قوانین رسمی نوعی بیزاری وجود دارد، مقررات فقط در جاهایی وجود دارد که ضرورت داشته باشد، افراد اضطراب کمی دارند و دوست دارند راحت و آرام باشند، تحمل آنها در برابر افکار متفاوت زیاد است، نوآوری تشویق می شود، افراد فقط در مواقع نیاز، سخت کار می کنند(رابینز،1389،ص87).

2-6-1) پژوهش های داخلی

  1. تحقیقی با عنوان” مقایسه تعهد سازمانی و رضایت شغلی كاركنان و رضایت ارباب رجوع در مراکز درمانی دارای مدیریت کیفیت جامع با سایر مرکزدرمانی” توسط عسگری و علیپور تکامجانی در سال1391 در كشور ایران انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد كه بین تعهد سازمانی کارکنان مراکز درمانی دارای سیستم مدیریت کیفیت جامع و سایر مراکز درمانی تفاوت وجود دارد. میانگین رضایت شغلی کارکنان مراکز دارای سیستم مدیریت کیفیت جامع از میانگین رضایت شغلی سایر مراکز درمانی بیشتر است. میانگین تعهد سازمانی کارکنان زن و مرد درمراکز درمانی دارای سیستم کیفیت جامع بیشتر از میانگین تعهد سازمانی کارکنان زن و مرد سایر مراکز درمانی بیشتر و تفاوت دو میانگین از نظر آماری معنادار است.

[1] Role ambiguity

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 19مبانی نظری اختلال های اضطرابی

مبانی نظری اختلال های اضطرابی

مبانی نظری اختلال های اضطرابی

توضیحات :

مبانی نظری اختلال های اضطرابی در 31 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

خلاصه ای از کار:

اضطراب

اضطراب که نوعی احساس ترس و ناراحتی بی دلیل است، نشانة بسیاری از اختلالات روان شناختی محسوب می شود که اغلب به وسیلة رفتارهای دفاعی مانند فرار از یک موقعیت ناخوشایند یا انجام یک عمل طبق نظم و آئین معین کاهش می یابد. به هر حال، اضطراب نشانة اصلی و مشترک تمام اختلالاتی است که در این طبقه قرار می گیرند. این اختلالات عبارتنداز: اضطراب تعمیم یافته[1]، اختلال رعبی[2]، فوبی[3]، وسواس فکری و عملی[4]، و اختلال استرس پس از ضایعة روانی. در DSMII ، این اختلالات نوروز محسوب شده، اضطراب تعمیم یافته، تحت عنوان اضطراب مزمن؛ اضطراب رعبی، تحت عنوان حمله های اضطرابی حاد؛ فوبی، تحت عنوان نوروز فوبی؛ و اختلال وسواس فکری و عملی، تحت عنوان نوروز وسواس فکری و عملی طبقه بندی شده بودند(آزاد، 1382).

……………..

اضطراب تعمیم یافته GAD:

ویژگی عمدة این اختلال ترس از آینده است. این ترس بی اساس بوده و به موضوع معینی مربوط نمی شود. به طوری که هر آن ممکن است بیمار

…………..

شیوع GAD:

در یک نمونة اجتماعی، میزان شیوع 1 سالة اختلال اضطراب فراگیر تقریباً 3 درصد، و شیوع مادام العمر آن 5 درصد بود. در کلینیکهای اختلال اضطرابی، تقریبا یک چهارم از افراد، به اختلال اضطراب فراگیر به عنوان اختلال اصلی یا اختلال همراه دچار هستند(انجمن روانپزشکی آمریکا، 1384).

…………….

درمان اختلال اضطراب فراگیرGAD :

خیلی از درمانجویان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر با پزشک خانواده مشورت می کنند و به دنبال رهایی از مشکلات «عصبی» یا اضطراب

………….

اختلال وحشت زدگیPanic :

اضطراب رعبی برخلاف اضطراب تعمیم یافته، شامل حمله های شدید ترس و وحشت است که تمرکز یافته و به موقعیت

…………

شیوع اضطراب وحشت زدگی Panic:

گرچه میزان شیوع اختلال وحشت زدگی (همراه با گذر هراسی یا بدون آن) درطول زندگی در نمونه های اجتماعی تا 5/3 درصد گزارش

………………

درمان شناختی – رفتاری[5] برای اختلال وحشتزدگی :

مدل های شناختی و شرطی سازی اختلال وحشتزدگی به تدوین درمان های جدیدی کمک کرده اند که در دهها تحقیق اجرا شده در چندین کشور دنیا ثابت شده که بسیار موثر هستند. گرچه این درمان ها تا اندازه ای تفاوت دارند اما هر یک ن

……………

فوبی Phobi:

فوبی ترسی است دائمی از بعضی اشیا یا موقعیتها که هیچ خطر واقعی برای شخص نداشته و بی تناسب با جدی بودن واقعی آنها اغراق آمیز شده است. فوبی از واژة یونانی فوبوس (نام خدای ترس یونان) گرفته شده است که با نقاب به صورت و زره بر تن برای ترساندن دشمنان در صحنه ظاهر می شد.فوبی ممکن است نه فقط به یک ترس مخصوص نسبت به بعضی اشیا یا موقعیتها دلالت کند، بلکه ممکن است به یک الگوی کلی ترس و رفتار اجتنابی دلالت داشته باشد، تاثیر کلی که این نوع ترس به روش کلی زندگی فرد دارد، در 1968 اسنیت را بر آن داشت که معتقد شود باید عبارت” ترسهای مربوط به ناایمنی نامشخص” جایگزین ترس از مکانهای سرباز شود (آزاد، 1382).

……………

شیوع فوبی:

مطالعات همه گیری شناسی میزان شیوع

……………

درمان فوبی های اجتماعی

برای فوبی اجتماعی، انواع درمان رفتاری و شناختی- رفتاری بسیار موثر وجود دارد. مانند فوبی های خاص، ابتدا درمان های رفتاری به وجود

………….

درمان فوبی های خاص:

درمان مواجه سازی- بهترین درمان برای فوبی های خاص- مواجهة کنترل شده با محرک ها یا موقعیت هایی که ترس فوبیک

………..

اختلال وسواس فکری – عملی OCD :

در وسواس فکری و عملی به نظر می رسد که شخص مجبور است دربارة چیزهائی فکر کند که همواره آرزو می کند بتواند راجع به آنها نیندیشد. یا ناچار است اعمالی را انجام دهد که دائما به خود می گوید: ای کاش می توانستم آنها را انجام

………….

شیوع OCD :

بررسی های اجتماعی شیوع کلی (در طول زندگی) این اختلال را 5/2 درصد، و شیوع یک سالة آن را در بزرگسالان 5/0 تا ½

………..

همایندی OCD:

افراد مبتلا به OCD معمولا به اختلالات روانی دیگر مبتلا می گردند. احتمال شیوع اختلال افسردگی اساسی در مبتلایان

………………

درمان اختلال وسواس فکری- عملی OCD:

درمان رفتاری که مواجه سازی و جلوگیری ازپاسخ را ترکیب می کند موثرترین رویکرد برای اختلال های وسواس فکری – عملی

………..

اختلال فشار روانی پس از آسیبPTSD :

آخرین زیر گروه اختلالات اضطرابی، اختلال استرسی پس از ضایعة روانی P.T.S.D [6] است. در این اختلال نشانه های مرضی روان شناختی به دنبال یک حادثة ضایعه گر روانی که معمولا خارج از تحمل تجربة انسان است، رخ

…………..

شیوع PTSD :

مطالعات اجتماعی شیوع مادام العمر اختلال فشار روانی پس آسیبی را تقریبا 8 درصد در بزرگسالان آمریکایی گزارش می کنند. در حال حاضر دربارة شیوع این اختلال در جمعیت کلی سایر کشورها اطلاعاتی در دست نیست. مطالعات

………

همایندی PTSD:

میزان ابتلا توام………………

درمان بحران کوتاه مدت

درمان بحران کوتاه مدت[7] روی مسئلة فوری که فرد یا خانواده در مورد آن مشکل دارد تمرکز می کند. گرچه مشکلات جسمانی نیز ممکن است به درمان اضطراری نیاز داشته باشند، اما درمانگران در این مورد

…………

جلسات گفتگوی پس از فاجعه:

یک روش برای کمک کردن به افرادی که در فاجعه ای درگیر بوده اند ترتیب دادن جلسات گفتگوست[8] تا به آنها امکان داده شود دربارة تجربیات خود، معمولا مدت کوتاهی بعد از اینکه آسیب فروکش کرده است ، با دیگران صحبت کنند. «باز

………….

اختلال های اضطرابی

اضطراب

اضطراب که نوعی احساس ترس و ناراحتی بی دلیل است، نشانة بسیاری از اختلالات روان شناختی محسوب می شود که اغلب به وسیلة رفتارهای دفاعی مانند فرار از یک موقعیت ناخوشایند یا انجام یک عمل طبق نظم و آئین معین کاهش می یابد. به هر حال، اضطراب نشانة اصلی و مشترک تمام اختلالاتی است که در این طبقه قرار می گیرند. این اختلالات عبارتنداز: اضطراب تعمیم یافته[9]، اختلال رعبی[10]، فوبی[11]، وسواس فکری و عملی[12]، و اختلال استرس پس از ضایعة روانی. در DSMII ، این اختلالات نوروز محسوب شده، اضطراب تعمیم یافته، تحت عنوان اضطراب مزمن؛ اضطراب رعبی، تحت عنوان حمله های اضطرابی حاد؛ فوبی، تحت عنوان نوروز فوبی؛ و اختلال وسواس فکری و عملی، تحت عنوان نوروز وسواس فکری و عملی طبقه بندی شده بودند(آزاد، 1382).

فروید معتقد بود که اضطراب می تواند ماهیتی سازشی داشته باشد و آن در صورتی است که ناراحتی همراه با آن، فرد را به سوی راههای جدید و مبارزه انگیز زندگی سوق دهد. اگرشخصی از این حیث با شکست مواجه شود، نتیجة آن اختلال و اضطراب مرضی است. (آزاد، 1382).

اضطراب تعمیم یافته GAD:

ویژگی عمدة این اختلال ترس از آینده است. این ترس بی اساس بوده و به موضوع معینی مربوط نمی شود. به طوری که هر آن ممکن است بیمار ترس از موضوعی خاص مانند بیماری فرزند، مرگ همسر، اخراج از کار و از این قبیل را نام ببرد و از رخ نمودن حوادث نامعلومی که اساس و پایة واقعی ندارند درهراس باشد . به همین دلیل است که اضطراب شناور[13] ، یعنی اضطرابی که به هیچ موقعیتی بستگی ندارد، نامیده شده است. علاوه بر نامشخص بودن منبع اضطراب در این اختلال، نشانه های مرضی شایع عبارتند از : ناتوانی در تمرکز، ناتوانی در تصمیم گیری، حساسیت زیاد، اختلال در خواب، عرق کردن زیاد، تنش مداوم عضلانی. این نشانه ها را می توان در چهار زمینه طبقه بندی کرد که عبارت است از:

  1. تنش حرکتی، که نشانه های آن شامل: ناتوانی در آرامش عضلانی، به صورت لرزش و از جا پریدگی است.
  2. واکنشهای خودکار، که نشانه های آن شامل: فعالیت بیش از اندازة دستگاه عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک مانند: عرق کردن زیاد، گیجی، طپش قلب، سردی دستها و تکرّر ادرار است.
  3. احساسات تشویش آفرین دربارة آینده، از قبیل نگرانی بی دلیل دربارة آنچه برای خود آنان، یا افراد نزدیکشان پیش خواهد آمد.
  4. مراقبت بیش از اندازه ، از قبیل بررسی دائمی محیط اطراف برای احتراز از خطرات احتمالی.

آنچه در این اختلال نابهنجار به حساب می آید تجربة اضطراب نیست، بلکه بی تناسب بودن احساس اضطراب با محرک بیرونی، و به ظاهر مولد آن است. (آزاد، 1382).

شیوع GAD:

در یک نمونة اجتماعی، میزان شیوع 1 سالة اختلال اضطراب فراگیر تقریباً 3 درصد، و شیوع مادام العمر آن 5 درصد بود. در کلینیکهای اختلال اضطرابی، تقریبا یک چهارم از افراد، به اختلال اضطراب فراگیر به عنوان اختلال اصلی یا اختلال همراه دچار هستند(انجمن روانپزشکی آمریکا، 1384).

همایندیGAD:

اختلال اضطراب منتشر احتمالا شایعترین اختلالی است که با یک اختلال روانی دیگر، معمولاً یک اختلال اضطرابی دیگر یا یک اختلال خلقی دیده می شود. شاید 50 تا 90 درصد مبتلایان به اختلال اضطراب منتشر یک اختلال روانی دیگر هم دارند.

تا 25 درصد بیماران بالاخره به اختلال هراس مبتلا می گردند، درصد بالائی از این بیماران احتمال دارد به اختلال افسردگی اساسی مبتلا شوند. سایر اختلالات شایع وابسته به اختلال اضطراب منتشر عبارتنداز افسرده خوئی و اختلالات وابسته به مواد. (کاپلان وسادوک ، 1384).

درمان اختلال اضطراب فراگیرGAD :

خیلی از درمانجویان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر با پزشک خانواده مشورت می کنند و به دنبال رهایی از مشکلات «عصبی» یا اضطراب و / یا مشکلات جسمانی گوناگون (روان زاد) خود هستند. معمولا در این گونه موارد، برای کاهش تنش، کاهش نشانه های تنی دیگر، و آرمیدگی، داروهایی از طبقة بنزدویازپین (ضداضطراب) مانند والیوم استفاده – و سوء استفاده – می شود. تاثیر این داروها بر نگرانی و نشانه های روان شناختی دیگر، زیاد نیست. به علاوه ، این داروها اعتیادآور هستند و ترک کردن آنها دشوار است. داروی جدیدتری به نام باسپیرون[14] (از طبقة دارویی متفاوت) نیز موثر به نظر می رسد و اعتیادآور نیست. با این حال ممکن است چند هفته طول بکشد تا نتایج آن معلوم شوند. چند طبقه از داروهای ضدافسردگی نیزدر درمان اختلال اضطراب فراگیر مفید واقع می شوند و به نظر می رسد که آنها بر نشانه های روان شناختی بیشتر از بنزودیازپین ها تاثیر دارند(باچر و مینکا و هولی ، 1388).

درمان شناختی- رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر نیز پس از اینکه پژوهشگران بالینی روش های آن را اصلاح کردند، به طور فزاینده ای موثر واقع می شود. این درمان معمولا ترکیبی از روش های رفتاری مانند آموزش آرمیدگی عضلانی و روش های بازسازی شناختی با هدف کاهش دادن شناخت های تحریف شده و سوگیری های پردازش اطلاعات مرتبط با اختلال اضطراب فراگیر و کاهش دادن فاجعه آمیز کردن رویدادهای جزئی را شامل میشود. درآغاز به نظر می رسید که درمان کردن اختلال اضطراب فراگیر از همة اختلال های اضطرابی دیگر سخت تر است و هنوز هم تا اندازه ای چنین است. با این حال، پیشرفت هایی صورت گرفته اند و بررسی کمّی 13 تحقیق کنترل شده نشان داد که روش های درمان شناختی- رفتاری تغییرات زیادی را در اغلب نشانه ها به بار می آورند. (باچر و همکاران، 1388).

اختلال وحشت زدگیPanic :

اضطراب رعبی برخلاف اضطراب تعمیم یافته، شامل حمله های شدید ترس و وحشت است که تمرکز یافته و به موقعیت یا هدف مشخصی محدود شده است. حمله های رعبی به صورت دوره های برگشت پذیر اضطراب شدید است که بیمار تجربه می کند و از چند ثانیه تا چند ساعت به طول می انجامد. ممکن است اختلال رعبی خصوصیات اضطراب تعمیم یافته را نیز به نحوی شدید شامل شود که می تواند برای خاموش کردن یا ممانعت نمودن از تحریک احساسهای شخص باشد. نشانه های این اختلال در افراد مختلف، متفاوت است ولی غالبا شامل طپش قلب، تنگی نفس، عرق کردن زیاد، گیجی، سردی و رنگ پریدگی صورت و دستها، احساس درد در سینه، میل شدید به ریزبینی، حساسیت معدی، و احساس پنهان از مرگ قریب الوقوع می شود. این حمله ها ممکن است چند بار در روز، ماهی یکبار، یا خیلی کم رخ بنمایند. فرد مبتلا همواره از ظهور مجدد این حمله ها دچار ترس و نگرانی است. این نشانه های مرضی به صورتی هستند که گوئی شخص دچار حمله قلبی شده، و به همین دلیل غالباً افراد مبتلا به اضطراب رعبی برای معالجات قلبی به پزشک مراجعه می کنند.


[1] . generalized anxiety

[2] . panic disorder

[3] . phobia

[4] . obsessive compulsive

[5] . Cognitive-Bihavioral Therapy

[6] .post traumatic stress disorder

[7] . short-term crisis therapy

[8] . debriefing sessions

[9] . generalized anxiety

[10] . panic disorder

[11] . phobia

[12] . obsessive compulsive

[13] Free flooting anxiety

[14] . buspirone

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 31مبانی نظری ارزیابی عملکرد

مبانی نظری ارزیابی عملکرد

مبانی نظری ارزیابی عملکرد

توضیحات :

مبانی نظری ارزیابی عملکرد در 38 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

ارزیابی عملکرد

تعاریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستیابی به اهداف و شیوه های اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. به طوری که ارزیابی عملکرد در «بعد سازمانی» معمولاً اثربخشی فعالیتهاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است (کاپلان، 1385).

به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست. برخی تعاریف موجود در مورد ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:

  • ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزشگذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (طاهری، 1382).
  • ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد (طاهری،1382).
  • به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد (ای . لیکانن، 1381).

2-2-2 سابقه ارزیابی عملکرد

اگر بخواهیم سابقه ارزیابی عملکرد را مورد کاوش قرار دهیم باید به تاریخ زندگی بشر باز گردیم، به اولین باری که افراد کار کردن به صورت گروهی را آغاز کردند. در آن دوران ارزیابی تنها بر اساس قضاوت های ذهنی و شخصی انجام می شد، اما به مرور زمان و در دوره های مختلف مدیریت و در کشورهای مختلف شیوه های مختلفی برای کنترل به سمت زمان سنجی کار و پیش بینی همه شرایط و نتایج دستیابی بود. نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید به طوری که کالاهای تولید شده با استفاده از چوب هایی در رنگ های مختلف درجه بندی می شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است (پورنظری، 1388).

2-2-3 تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران

در ایران ارزشیابی به صورت کلاسیک، توسط خواجه رشیدالدین فضل الله که بیش از بیست سال مقام وزارت مغول ها را عهده دار بوده است، در اواخر قرن هفتم هجری مطرح شده است (پورنظری،1388).

اما به طور رسمی و در سطح ملی برای نخستین بار در سال 1349 مقرر گردید سازمان های دولتی از نظر مدیریت و نحوه اداره امور مورد ارزیابی قرار گیرند. به همین منظور مرکز ارزشیابی سازمان های دولتی در نخست وزیری تشکیل گردید. هدف اصلی از تأسیس این مرکز اصلاح سازمان های دولتی و تغییر اساسی در روش کار آنها، اعمال مدیریت صحیح، دقت در حسن انجام کارهای اداری و سرعت در اتخاذ تصمیم ذکر شده است. هم چنین در اسناد و مدارک مربوطه آمده است که هدف از این ارزشیابی آن است که علل عدم توفیق مسئولین در انجام وظایف و اعمال مدیریت مشخص و با انعکاس نقایص موجود، مدیران را در جهت بهبود وضع وادار به تفکر نماید.

در سال 1352 با آغاز برنامه پنجم عمران و به موجب بند 8 ماده 5 فصل برنامه و بودجه وظایف ارزشیابی کارایی عملکرد دستگاه های اجرایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد. به همین منظور معاونت ارزشیابی سازمان های دولتی در این سازمان تشکیل گردید.

دو سال بعد و در سال 1354 به موجب اصلاحیه مورخ 28/12/53 قانون استخدام کشوری و به موجب بند 6 قسمت ب ماده 104 وظیفه ارزشیابی کارایی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور به منظور ارشاد و راهنمایی آنها در جهت برقراری روش های صحیح اداری و اصول مدیریت به سازمان امور اداری و استخدامی واگذار گردید. در همین راستا دفتری تحت عنوان دفتر ارزشیابی سازمان های دولتی در این سازمان تشکیل شد. در سال 1359 دفتر مذکور منحل و تا سال 1376 اقدامات مربوط به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی متوقف شد.

در سال 1376، مجدداً موضوع ارزیابی عملکرد در قالب یک دفتر در ساختار سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکل گرفت تا در زمینه استقرار نظام ارزیابی عملکرد و تهیه سیاست های اجرایی و خط مشی های کلی مربوط به ارزیابی سازمان های دولتی اقدامات لازم را به عمل آورد. پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در سال 1379 به موجب تشکیلات و شرح وظایف مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظیفه بررسی، مطالعه، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاههای اجرایی کشور، تهیه گزارش های لازم در این مورد به عهده دفتر ارزیابی عملکرد سازمان فوق قرار گرفت (دفتر ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت، 1380).

2-2-4 فرایند ارزیابی؛ مراحل ارزیابی عملکرد

در برنامه ریزی جهت بررسی امکان پذیری و نیز بررسی اثربخشی و کارآمدی برنامه ریزی صورت گرفته در سه مرحله برنامه ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. این مراحل را می توان به شرح ذیل بیان کرد (صمدی، 1381)

مرحله اول؛ ارزیابی پیش از اجرا(امکان سنجی برنامه ها).

مرحله دوم؛ نظارت و ارزیابی حین اجرا (نظارت).

مرحله سوم؛ ارزیابی پس از اجرا (ارزشیابی).

امکان سنجی پیش از اجرا یا فقدان ظرفیت های فنی، نهادی، قانونی و مالی را برای اجرای سیاست ها ارزیابی کرده و درجه واقع بینی اهداف و سیاست ها را افزایش می دهد که این نوع ارزیابی خود می تواند از نتایج ارزیابی برنامه های گذشته برای انجام صحیح ارزیابی قبل از اجرا استفاده کند. نظارت حین اجرا، خطاهای هدف گذاری، برآورد منابع، اثربخشی و یا خطاهای اجرایی یا انحرافات ناشی از تغییر شرایط پیرامونی را شناسایی کرده زمینه ساز اقدام به موقع برنامه ریزان برای اصلاح برنامه ها خواهد شد و ارزیابی های پس از اجرا با ارزشیابی معناداری، کارآمدی و اهمیت برنامه ها و سیاست های در حرکت به سمت توسعه تصویری واقعی از وضعیت موجود اقتصادی و اجتماعی در آستانه برنامه های بعدی ارائه خواهد داد.

هر فرآیندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدف دار می باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت های ذیل ضروری می باشد (صمدی، 1381).

و…

فهرست مطالب :

ارزیابی عملکرد

تعاریف ارزیابی عملکرد

2-2-2 سابقه ارزیابی عملکرد

2-2-3 تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران

2-2-4 فرایند ارزیابی؛ مراحل ارزیابی عملکرد

2-2-5 اثرات ارزیابی عملکرد

2-2-6 اهمیت ارزشیابی عملکرد

2-2-7 ابعاد ارزیابی عملکرد

2-2-7-1 عملکرد کارکنان

2-2-7-2 ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان

2-2-7-3 ارزیابی عملکرد مدیر

2-2-8 تعریف کارایی

2-2-9 مفهوم بهره وری

2-2-10 روشهای کلی اندازه گیری کارایی

1) پارامتری و 2) ناپارامتری

2-2-10-1 روشهای پارامتری

2-2-10-2 روشهای غیرپارامتری

2-2-11 انواع کارایی

2-2-11-1 كارایی فنی یا تكنیكی

2-2-11-2 كارایی تخصیصی

2-2-11-3 كارایی اقتصادی

2-2-11-4 كارایی مقیاس

2-3 پیشینه تحقیق

2-3-1 تحقیقات خارجی

2-3-2 تحقیقات داخلی

5-6 فهرست منابع و مآخذ

5-6-1 منابع فارسی

5-6-2 منابع انگلیسی:

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 38مبانی نظری ارزیابی عملکرد، كارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی

مبانی نظری ارزیابی عملکرد كارت امتیازی متوازن نقشه استراتژی

مبانی نظری ارزیابی عملکرد كارت امتیازی متوازن نقشه استراتژی

توضیحات :

مبانی نظری ارزیابی عملکرد كارت امتیازی متوازن نقشه استراتژی در 41 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1. ارزیابی عملكرد 11

2-1-1.تعاریف 11

2-1-2. دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملكرد 12

2-1-3. تاریخچه ارزیابی عملكرد 12

2-1-3-1. ارزیابی عملكرد در ایران 13

2-1-4. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملكرد 13

2-1-5. ویژگی های نظام ارزیابی عملكرد سازمانی كار آمد 14

2-2. مدل های ارزیابی عملكرد 14

2-2-1. مدل های اندازه گیری عملكرد………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-1. مدل سینك و تاتل 15

2-2-1-2. ماتریس عملكرد(1989) 16

2-2-1-3. هرم عملكرد(1991) 16

2-2-1-4. تحلیل ذی نفعان(2001)…………………………………………………………………………………………………………… 17

2-2-1-5. چارچوب مدوری و استیپل(2000)…………………………………………………………………………………………. 18

2-2-1-6. الگوی فیشر برای ارزیابی عملكرد…………………………………………………………………………………………… 19

2-2-2-7. كارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-1-8. مدل تعالی سازمانی اروپا……………………………………………………………………………………………………….. ……20

2-2-1-9-مدل دمینگ………………………………………………………………………………………………………………………… ….. 21

2-2-1-10. مدل مالكولم بالدریج………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-2-1-11. مدل تعالی در كسب وكار…………………………………………………………………………………………………… 21 2-3. بررسی سیستم ارزیابی عملكرد وانتخاب مناسب ترین سیستم………………………………………………………………. 22

2-3-1. دلایل انتخاب كارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………. 23

2-4. معرفی مدل كارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………….. 25

2-4-1. روش امتیازی متوازن به عنوان یك سیستم ارزیابی عملكرد………………………………………………………. 28

2-4-2.منظرهای روش امتیازی متوازن………………………………………………………………………………………………. 28

2-4-2-1. منظر مالی …………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-2-2. منظر مشتری………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-2-3. منظر فرایندهای داخلی كسب و كار………………………………………………………………………………… 29

2-4-2-4.منظر یادگیری و رشد……………………………………………………………………………………………………… 30

2-4-3. روش ارزیابی متوازن به عنوان یك سیستم ارزیابی عملكرد……………………………………………………… 30

2-4-4. چرا استراتژی ها در عمل پیاده نمی شوند؟………………………………………………………………………………. 31

2-4-4-1.مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی………………………………………………………………………………….. 32

2-4-4-2. مانع مربوط به عدم هم سویی كاركنان با استراتژی……………………………………………………………. 32

2-4-4-3. مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد…………………………………………………………………………… 33

2-4-4-4.مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم……………………………………………………………………………. 33

2-4-5.بر طرف كردن موانع اجرای استراتژی به كمك روش ارزیابی متوازن……………………………………………. 33

2-4-5-1. بر طرف كردن مانع مربوط به انتقال استراتژی………………………………………………………………….. 33

2-4-5-2. برطرف كردن مانع مربوط به عدم هم سویی كاركنان…………………………………………………….. . 34

2-4-5-3 . بر طرف كردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم…………………………………………………….. 34

2-4-5-4. برطرف كردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد……………………………………………………….. 35

2-4-6. توازن در ارزیابی متوازن………………………………………………………………………………………………….. 35

2-4-6-1. توازن بین سنجه های مالی و غیر مالی……………………………………………………………………………… 35

2-4-6-2. توازن بین ذی نفعان داخلی و خارجی……………………………………………………………………………… 35

2-4-6-3. توازن بین اهداف بلند مدت و كوتاه مدت………………………………………………………………………….. 36

2-4-6-4. توازن بین شاخص های هادی و توابع عملكرد…………………………………………………………………….. 36

2-4-7. نقشه استراتژی………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-4-7-1. وجوه نقشه استراتژی……………………………………………………………………………………………………… 38

2-5.سیستم جامع مدیریتی كارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………………. 39

2=5=1. سیستم جامع مدیریت كارت امتیازی متوازن برای متصل ساختن استراتژی به عملیات……………………. 39

2-5-1-1. مرحله نخست : تنظیم استراتژی………………………………………………………………………………… 39

2-5-1-2. مرحله دوم :برنامه ریزی استراتژیك………………………………………………………………………. 41

2-5-1-3. مرحله سوم : هم سویی سازمان با استراتژی……………………………………………………………… 42

2-5-1-4. مرحله چهارم:برنامه ریزی عملیات………………………………………………………………………… 42

2-5-1-5. مرحله پنجم:كنترل،نظارت و یادگیری………………………………………………………………. 43

2-5-4-6. مرحله ششم :سنجش و ساز گار كردن استراتژی……………………………………………………… 43

2-5-2. سنگ بنای موفقیت……………………………………………………………………………………………….. 43

2-5-3. حمایت مدیریت ارشد……………………………………………………………………………………………. 43

2-5-3. مدیریت پروژه………………………………………………………………………………………………………. 44

بخشی از متن :

ادبیات تحقیق

2- 1. ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملكرد، به مجموعه اقدامات و فعالیت هایی اطلاق می‌گردد كه به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امكانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها و شیوه‌ای اقتصادی توام با كارایی و اثر بخشی صورت می‌گیرد.

ارزیابی عملكرد سالهای متمادی است كه در بخش دولتی در اغلب كشورهای جهان پیشرفته و تعدادی از كشورهای در حال توسعه مرسوم گردیده است در این كشورها تصویب قوانین خاص ارزیابی عملكرد جزء الزامات محسوب می‌شود.

گذشته از پایگاه قانونی ارزیابی عملكرد در كشورها و صرف نظر از حد و مرزی كه بابت آن در نظر گرفته می‌شود ضرورت ارزیابی اعمال و تصمیمات مدیران و عملكرد دستگاهها در شرایطی كه به دلیل محدودیت امكانات، خواستها و تقاضاهای در حال افزایش اقتصادی و اجتماعی از سوی آحاد مختلف جامعه در برابر دولتها قرار دارد شرط پاسخگویی به نیازهای مطرح شده و دستیابی به هدفهای پیشرفت و توسعه و برقراری نوعی تعادل بین تقاضا و استفاده از منابع جامعه از طریق ارزیابی و نظارت مستمر و جامع قلمداد می‌گردد.

2-1-1. تعاریف

تعاریف مختلفی از نظام ارزیابی عملكرد ارایه شده است. از جمله:

ارزیابی عملكرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد كه به منظو افزایش سطح استفاده بهینه از امكانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوه ای اقتصادی توآم با كارایی و اثر بخشی صورت می‌گیرد، بطوریكه، ارزیابی عملكرد در بعد “نحوه استفاده از منابع” اساساً در قالب شاخص های كارایی بیان می‌شود. اگر در ساده ترین تعریف نسبت داده به ستاده را كارایی بدانیم، نظام ارزیابی در واقع میزان كارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده از منابع و امكانات را مورد سنجش قرار می‌دهد كه عمده‌ترین شاخص آن صرفه اقتصادی یا بهینه بودن فعالیت‌ها می‌باشد. از سوی دیگر ارزیابی عملكرد در “بعد سازمانی” معمولاً متعارف اثر بخشی فعالیت‌هاست، منظور از اثر بخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی كارا بودن فعالیت‌ها و عملیات است. به طور كلی نظام ارزیابی عملكرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست. [6]

2-1-2. دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملكرد

نظام ارزیابی عملكرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه مهم در خصوص ارزیابی عملكرد وجود دارد: 1) دیدگاه سنتی و 2) دیدگاه نوین. در دیدگاه سنتی، مهمترین هدف ارزیابی، قضاوت و ارزیابی عملكرد می‌باشد در حالی كه در دیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمركز شده است. سایر تفاوتهای این دود دیدگاه را می توان به صورت زیر بیان كرد:

نقش ارزیابی كننده: در دیدگاه سنتی ارزیابی كننده، هادی، مشورت دهنده و تسهیل كننده عملیات و عملكردها می باشد.

دوره ارزیابی: در دیدگاه سنتی ارزیابی عملکرد، مهمترین هدف ارزیابی؛ قضاوت و ارزیابی عملکرد می‌باشد.دیدگاه سنتی عملکرد دیدگاهی گذشته نگر دارد در حالی که در دیدگاه مدرن فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است و ارزیابی در راستای چشم انداز و اهداف آتی سازمان برنامه ریزی واجرا می‌شود.

هدف: در دیدگاه سنتی هدف: كنترل ارزیابی دهنده و مچ گیری است و اعمال سبك دستوری و محاكمه‌ای از ویژگی های بارز آن به شمار می‌آید در حالی كه در دیدگاه مدرن، هدف اموزش، رشد و بهبود بهسازی افراد و سازمان اهداف می‌باشد. دلیل این‌که امروزه بیشتر سیستم های ارزیابی عملکرد‌‌سنتی ، استاتیک می‌باشند این است که این سیستم ها در برابر تغییرات داخلی و محیط خارجی سازمان پویا و حساس نیستند.

2-1-3. تاریخچه ارزیابی عملكرد

سابقه ارزیابی به گذشته‌های بسیار دور بر می‌گردد. مطالعات نشان می‌دهد كه همواره در شكل گیری اجتماعات بشری تحت عنوان قبایل، پدیده تقسیم كار در بین اعضای قبیله در مواردی نظیر شكار، ایجاد امكان استراحت و غیره وجود داشته است. در این دوران ارزیابی عملكرد به صورت ابتدایی موجود بوده است به گونه ای كه افراد موفق به گرفتن پاداش یا احتمالاً ترفیع مقام نایل شدند. نظام ارزیابی عملكرد به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال1800 میلادی توسط رابرت اون در اسكاتلند در صنعت نساجی برای اولین بار مطرح گردید بطوریكه كالاهای تولید شده با استفاده از چوب‌هایی در رنگ‌های مختلف درجه بندی شدند كه این كار در واقع نوعی ارزیابی از كیفیت و یا ستاده سازمان بوده است.در عصر حاضر، ارزیابی عملكرد در مقایسه با گذشته تكامل یافته و هم‌پا با سیر توسعه اندیشه‌های مدیریت، فرایند، ماهیت و كاركردهای ان توسعه و گسترش زیادی یافته است. [7]

2-1-3-1. ارزیابی عملكرد در ایران

تاریخچه ارزیابی عملكرد در ایران به قرن هفتم هجری برمی‌گردد. این موضوع نخستین بار از سوی خواجه رشیدالدین فضل‌الله مطرح شد. قرن‌ها پس از آن در سال ۱۳۴۹ در كشور مقرر شد مدیریت و نحوه انجام امور مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور مركز ارزشیابی سازمان‌های دولتی در نخست وزیری تشكیل شد. در سال ۱۳۵۲ با آغاز برنامه پنجم عمرانی به موجب بند ۸ ماده ۵ فصل سوم قانون برنامه و بودجه كشور، وظیفه ارزیابی عملكرد دستگاه‌های اجرایی به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد و به همین منظور معاونت ارزشیابی سازمان‌های دولتی در این سازمان تشكیل شد.

در سال ۱۳۵۴ براساس اصلاحیه مورخ 28/12/1353 قانون استخدام كشوری و به موجب بند ۶ قسمت ب ماده ۶۰۴ قانون مذكور وظیفه ارزشیابی و كارایی در دستگاه‌های اجرایی كشور، به منظور راهنمایی آنها در جهت برقراری روش‌های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر، به سازمان امور اداری و استخدامی‌كشور منتقل و در پی آن دفتر ارزشیابی سازمان‌های دولتی تشكیل شد. در سال ۱۳۵۹ دفتر ارزشیابی سازمان‌های دولتی در سازمان امور اداری و استخدامی‌كشور منحل و اقدامات مربوط به ارزیابی كارایی و عملكرد دستگاه‌های اجرایی تا سال ۱۳۷۶ متوقف شد. در سال ۱۳۷۹ نیز پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی‌كشور و تشكیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، این وظیفه برعهده دفتر ارزیابی عملكرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور گذاشته شد.

2-1-4. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملكرد

بهبود مستمر عملكرد سازمانها، نیروی عظیم هم‌افزایی (Synergy) ایجاد می‌كند كه این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. دولتها و سازمانها و مؤسسات تلاش جلوبرنده‌ای را در این مورد اعمال می‌كنند. بدون بررسی و كسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و كسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی كه به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملكرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذكور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امكان‌پذیر نیست .لرد كلوین فیزیكدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌‌گیری می‌گوید: «هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌كنیم را اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا كنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید». علم مدیریت نیز مبین مطالب مذكور است. هرچه را كه نتوانیم اندازه‌گیری كنیم نمی‌توانیم كنترل كنیم و هرچه را كه نتوانیم كنترل كنیم مدیریت آن امكان‌پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل‌های سازمانی، عملكرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملكرد قابل تصور نمی‌باشد. کاپلان و نورتون معتقدند اندازه گیری پیش نیاز مدیریت است و “اگر نتوانی اندازه گیری کنی از مدیریت آن عاجزی!”

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 41مبانی نظری اخلاق حرفه ای

مبانی نظری اخلاق حرفه ای

مبانی نظری اخلاق حرفه ای

توضیحات :

مبانی نظری اخلاق حرفه ای در 85 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

اخلاق حرفه ای

تعریف اخلاق

در فرهنگ معین اخلاق به معنی خلق وخوی ها، طبیعت باطنی، سرشت درونی و نیز به عنوان یکی از شعب حکمت عملی خوانده شده و افزوده است؛ اخلاق دانش بدو نیک خوی ها و تدبیر اسنان است برای نقش خود یا یک من خاص (معین ، 1364، ص 174).

بنابراین «اخلاق» جمع «خلق» به معنای یک صفت نفسانی است که در نفس رسوخ داشته و همین هیأت راسخه سبب می شود که افعالی متناسب با آن صفات، بدون احتیاج به تفکر و سنجش از انسان، صادر گردد. برای مثال «خلق سخاوت» یک صفت نفسانی است و کسانی که این خلق را دارند، در موقع بذل و بخشش دچار تردیدنمی شوند و از خود نمی پرسند که آیا ببخشند یا نه؟ برخی دیگر اخلاق را اینگونه تعریف می کنند «اخلاق عبارت است از مجموع آداب و رسوم افراد اجتماعات بشری و قواعد وقوانینی که براحساسات و افعال این افراد و اجتماعات حکمفرماست» (نوغانی و سرداری،1388)

بر این اساس، پرواضح است که «اخلاق» نوعی قراردارد یا یکسویی مقررات خشک و تشریفاتی نبوده، بلکه رفتارهایی مبتنی بر عقیده است. در تمامی رفتارها، تلاشها و حرکت ها می توان نشانی از «اخلاق» را جست.

اخلاق هر فردی تا حدود زیادی بر بنیادهای عقیدتی و بینش و نگرش او استوار است در عمده تعاریفی که از اخلاق شده است، دو مقوله درونی بودن و سروکار داشتن با ارزشها در اخلاق نهفته است. اخلاق بیشتر امری اجتماعی است تا فردی و در واقع بستر مناسب اجتماعی است که شرایط رشد و توسعه اخلاقی خاص یا به عبارتی وابسته و پای بندی به ارزش خاص را فراهم کند. وقتی صفت اسلامی را بر اخلاق می افزاییم، مرزی را برای آن تعیین کرده ایم که محتوای آن با مرزبندی دیگر که حاوی صفت های دیگر است می تواند متفاوت باشد.

دکتر مولانا نیز می گوید: «آنچه مربوط به حدود و ثغور ارتباطات و اخلاقیات است در مرحله این نکته است که حدود و ثغور بررسی و تحقیق امری به نام اخلاق از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند. این امر حرکتی عقلانی تلقی می شود که به وسیله آن تعیین می کنیم یک فرد به عنوان عضوی از جامعه چه کاری را باید به عنوان کار «درست» به طور داوطلبانه انجام دهد.

اخلاق هم مثل همه معیارهای دیگری که در جامعه وجود دارد بر رفتار و آگاهی فرد اثر می گذارد و به درک اجتماعی او خدمت می کند. به این معنی اخلاق را می توان یک مفهوم اجتماعی دانست، انسان نمی تواند بدون اخلاق به صورت فردنمای در روابط اجتماعی جلوه کند.(حبیبی قاینی،1386)

فضیلت اخلاق یک فرایند دقیق و جامع است که فرد را برای درک بهتر ساختار خود و روح خود و اتصال روح خود به خدا قادر می سازد (عبدلله،2012)

اخلاق به وسیله افراد به وجود می آید اما حاصل فعالیت های اخلاقی این افراد در تأثیرات متقابل اجتماعی تغییر شکل می یابد..و یکی از ابزار های اساسی انسان برای شناخت جهان است (صادقی،1371،ص79)

واژه (Ethics) در زبان انگلیسی به معنی اخلاق از واژه لاتینی اتیکا Ethica آن هم از واژه یونانی باستانی (اتیکیا) به معنی «فلسفه اخلاق» گرفته شده است و آن هم از صفت (اتوس) به معنی «عادت، رسم» است. یک شاخه­ی عمده از فلسفه همین پرداختن به بررسی ارزشها و عادات فردی و یا گروه است. این بررسی همچنین تحلیل و به کارگیری مفاهیمی از قبیل راست و درست وغلط و خطا، خیر و شر و مسئولیت را نیز در بر می گیرد.(حبیبی قاینی،1386،ص7).

. به طور کلی واژه­ی اخلاق با استانداردهای مربوط به درست و غلط بودن رفتارهای سروکار دارند.

تعاریف مختلفی از اخلاق به عمل آمده است.« دایره بطور المعارف انگلیسی چمبرز»، اخلاق را «مجموعه ای از معنویات» و «قواعد رفتاری» تلقی می کند .

«وی. جورج[1]» اخلاقیات را اینگونه تعریف می کند: «تلاش نظام یافته برای دریافت تجربه اخلاقی و معنوی جامعه و افراد، از طریق تعیین مقرراتی که باید برای رفتار انسانی، مورد استفاده قرار گیرد. دنبال کردن ارزشهای درست و صفات مشخصه ای که بهبودی در زندگی را موجب می گردند.

«سالمون» معتقد است که اخلاقیات موضوعی نگرشی است که مواردی همچون: گذاشتن هر فعالیت و هدف در جای خودش، دانستن اینکه چه کاری درست و چه کاری نادرست و دانستن اینکه چه خواسته ای درست و چه تمایلاتی اشتباه می باشد را شامل می شود.

«ولاسکوئز[2]» اخلاقیات را اینگونه تعریف می کند: فعالیت بررسی استانداردهای معنوی و وجدانی یک فرد یا یک جامعه، و پرسش در خصوص اینکه این استانداردها (استانداردهای منطقی و یا غیرمنطقی) چطور در زندگی ما بکار برده می شوند.

براساس رویکرد مکتب الهام بخش اسلام، علم اخلاق، پاک ساختن نفس از صفات رذیله و آراستن آن به ملکات جمیله است که از آن به تهذیب اخلاق تعبیر می شود. امام صادق (ع) اخلاق را به دو دسته تقسیم می نمایند: اخلاق واخلاق ذاتی

امام (ع) معتقدند که اولی بر دومی برتری دارد؛ زیرا آن کسی که از روی طینت کاری را انجام دهد، توانی بر غیر آن کار ندارد و آنکس که اراده مند است، با سختی بر فرمانبرداری خدا شکیبایی کند و این شخص برتر است.

2-3- قدمت اخلاق

اولین قانون تدوین شده در زمینه اخلاق حرفه ای به سوگندنامه پزشکی بقراط در یونان باستان باز می گردد. که در آن وظایف و مسئولیت های اخلاقی پزشکان مشخص شده بود. تأمل در ادبیات مکتوب و آفرینش های هنری مشرق زمین نشان می دهد تمدن مشرق زمین به دلیل تقدم بر تمدن مغرب زمین؛ آکنده از اخلاقیات است.

ویلیام جیمز دورانت[3] در کتاب «تاریخ تمدن» خود، تمدن ایرانی را با تمدن یونانی مقایسه می کند او تفاوت اصلی یک شهروند ایرانی را با شهروند یونانی که در جزیره کرت قدم می زند در اخلاق می بیند.

بیانیه های کوروش و داریوش پس از فتوحاتشان نشانگر این است که اخلاق حرفه ای در همه­ی شئونات (اخلاق جنگ، اخلاق رهبری، اخلاق روابط بین المللی، اخلاق کار و ..) برایشان مسأله بوده و سرودهای زرتشت نیز آکنده از اندرزهای اخلاقی در مناسبات کاری و رفتار ارتباطی است و ما به قدمت تمدن مشرق زمین اخلاق کار داشته ایم اما نه شکل جدید و اینها برای ما مبانی و میراث بزرگی است.

دکتر قراملکی در خصوص وضعیت اخلاق در جامعه کنونی ایران چنین می گوید: جامعه ما در برخی از رگه های اخلاقی وضعیت نامطلوبی دارد اما اینکه گفته شود جامعه ایران از نظر اخلاقی وضع ناگواری دارد. این باور؛ اخلاقی نیست.

او نیز سهم نظام آموزش را در نهادینه کردن اخلاق در جامعه با اهمیت می داند و می گوید: نظام آموزشی ما توجه به این نکرده که محیط آموزشی، معلم اخلاق است یعنی مدرسه ای که بی نظمی در آن مشاهده می شود و معلم هر چه بگوید بچه ها منظم باشید آیا بچه منظم می شود. ضمن اینکه او معتقد است حجم آموزش مستقیم اخلاق در جامعه ما پایین است اما مهمتر از آن آموزش غیرمستقیم نظام آموزش است.


George[1]

[2] Laskoez

[3] William James Duran

فهرست مطالب :

اخلاق حرفه ای

تعریف اخلاق

2-3- قدمت اخلاق

2-4- علم اخلاق

2-5- فلسله اخلاق

2-6- چرا اخلاق؟

2-7- اخلاق نردبان یا سرسره

2-8 – ماهیت شخصی اخلاق

2-9- انواع فرهنگ های اخلاقی

2-9-7- فرهنگ اخلاقی اسلامی

2-10- سه گام در نهادینه سازی اخلاق

2-11- الگوی نهادینه سازی اخلاق

2-12- جایگاه راهبردی اخلاق در سازمان

2-13- مدیریت اخلاق در سازمان

2-14- فواید مدیریت اخلاق در محیط کار

2-15- تدابیر ساختاری در مدیریت اخلاق

2-16- کارکردهای مدیریت اخلاق

2-16-1- تدوین سند جامع اخلاقی سازمان:

2-16-2- تدوین برنامه های عملیاتی اخلاق سازمان:

2-16-3- سازماندهی همه فعالیت های معطوف به اخلاق سازمان:

2-16-4- یادگیری:

2-16-5- نظارت و ارزیابی:

2-16-6- انگیزش:

2-17- تحلیل مفهوم اخلاق سازمان

2-18- سازمان های اخلاقی، سازمان های پیش بینی پذیر

2-19- نقش قوانین اخلاقی دراخلاق سازمانی

2-20- تداخل اخلاق شخصی، شغلی و سازمانی

2-21- سطوح سیستم اخلاقی

2-21- 1- سطح اجتماعی

2-21-2- سطح قانونی

2-21-3 -سطح سازمانی

2-21-4- سطح فردی

2-22- سه مدل رایج اخلاق

مدل منفعت طلبی:

مدل حقوق:

مدل عدالت:

2-22-1- مدل منفعت طلبی

2-22-2- .مدل حقوقی

2-22-3- مدل عدالت

2-22-3-1- اصل عدالت توزیعی

2-22-3-2- اصل جوانمردی

2-22-3-3- .اصل تکلیف طبیعی یا فطری

2-23- سه مدل دیگر در عرصه اخلاق سازمان

2-23-1- آغازگرایی

2-23-2- .نظریه¬ی فردگرایی

2-23-3- نظریه¬ی فضیلت گرایی

2-24- ازتئوری تا عمل

2-25- تحویل نگری پر آسیب ترین آثار در اخلاق سازمان

2-25-1- ابعاد تحویل نگری در اخلاق سازمان

2-26- اصول اخلاقی در سازمان

2-27- شیوه تدوین اصول اخلاقی سازمان

2-28- اخلاق حرفه ای

2-29- اصول اخلاق حرفه ای 2-29-

2-30- اهمیت اخلاق حرفه ای در سازمان

2-31- ارزشهای اصول اخلاق حرفه ای

– نکات مورد توجه در ایجاد اصول اخلاقی

2-31- توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای

2-31-1- استقرار سیستم های کنترل اخلاقی

2-31-2- توسعه¬ی منشور اخلاقی سازمانی

2-32- اضلاع هشت گانه اخلاق حرفه ای

پیشینه تحقیقات

منابع

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 85مبانی نظری و پیشینه تحقیق دینداری و طلاق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دینداری و طلاق

مبانی نظری وپیشینه تحقیق دینداری وطلاق

توضیحات :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق دینداری وطلاق در 87 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

تاریخچه دینداری

امروز ما در وضعیت بحرانی بی سابقه‌ای به سر می‌بریم. مردم اعصار دیگر به یقین همان‌قدر دچار‌قحطی گسترده، آشفتگی‌اجتماعی و جنگ ویرانگر بوده‌اند که ما هستیم. لیکن تنها در روزگار ماست که بقای آدمی و نیز جانداران دیگر جدا در معرض تهدید قرار گرفته است.

بحران در جهان بیرون با بحران دیگری در جهان درون همراه شده است ویرانگری عظیم و خانمان سوز جنگ جهانی اول چنان میراثی از سرخوردگی و بی اعتمادی به خود برای نشان قرن 20 بر جای نهاد که در تاریخ بی سابقه است. آمریکاییها شاهد موجی‌از افسردگی معنوی و شکاکیت مذهبی بوده‌اند که بسی گسترده و ویرانگر بود. در نیمه قرن بیستم این امر بدیهی شمرده می‌شد که دنیایا نوین در میانه‌ی (عصری از اضطراب) در روزگار آشفتگی معیارها و اندیش‌ها و در ناامنی دردناک به سر می‌برد. (ام، وولف، 1386).

در فاصله‌ی میان این دو پیمایش ملی ملاحظه‌ی دیگری هم نمودار شد. برای نخستین بار در ظرف مدتی بالغ بر 200 سال اغلب کلیساهای اصلی پروتستان در آمریکا اعضاء خود را رفته رفته از دست دادند.

تغییراتی مشابه اگرچه با شدت کمتر و عرصه‌ی اعضاء فرقه‌های کاتولیک، رومی و یهودی‌نیز رخ‌داده این افول تاریخی در برخی شاخص‌های دیگر هم نمود یافت. ساخت کلیسا متوقف شد، نشریات مذهبی از ادامه کار خود باز ماندند و مبلغان کمتری به خارج گسیل شدند. بین سالهای 1965 و 1978 میزان پاسخ دهندگان پرسشنامه اعلام می‌کردند دین در زندگی آنها بسیار مهم است. از 7 درصد در 52 درصد کاهش یافت. از آن هنگام این رقم بین 50 تا 59 درصد در نوسان بوده است. (ام، وولف، 1386).

اما چنین مهم نیست که همه‌ی فرقه‌های مسیحی دستخوش چنین روندی شده باشند. برخی از آنها از جمله سازمان‌هایی نظیر جماعت‌های خداوند، گروه‌های غیر گلریزان[1] و تقدیس مورمونها،[2] شاهبان یهود و ظهوریون[3] در روز هفتم دارند، رونق می‌گیرند. پاسخی که امروزه از سوی دین در حال ظهور است آیا به راستی واکنش است. بحرانی که با آن روبرو هستیم یا خود نشانی از آن یا شاهده هم عامل تشدید آن است اگر عامل تشدید است. آیا محکومین که نقش تماشاگرانی درمانده را به عهده گیریم. یا به نحوی این امکان وجود دارد که وقایع را در سیری درست‌تر به جریان اندازیم. (همان منبع)

روانشناسی دین، در آغاز بسیار کثرت گرایانه بوده است به نظر می‌رسد کمتر نظریه یا روش در روانشناسی وجود دارد که کسی آن را برای مطالعه دین به کار نبرده باشد. به موازات پیشرفت در میدان پهناور روانشناسی، این کثرت گرایی به کرات ستیزه‌جو بوده و به بینش یک دیدگاه دیگر منجر شده است. (ام. وولف، 1386)

ضرورت دینداری و خدا پرستی

اولین دلیلی که می‌توان برای ضرورت دینداری انسان بیان کرد همان نیاز فطری و روحی انسان به دین و خداپرستی است به این دلیل که انسان ذاتا نیازمند عشق و عبارت خداست همانطور که نمونه‌های آن در زندگی انسان‌های اولیه مشاهده شده است، آنان با داشتن این نیاز پرستش ستاره، ماه و….. روی می‌آوردند. دومین دلیل این است که انسان به داشتن قوانین جامع و مترقی نیازمند است، قوانین دینی و الهی بویژه قوانین اسلامی برنامه کامل زندگی انسان را ارائه می‌کنند. (سینی چی، 1384)

ارزش زنگی دینی

بارزترین خصوصیات در زندگی دینی از نظر ویلیام جیمز اعتقاد به امور زیر است:

1. دنیایی که محسوس است و به چشم درمی‌آید در کنار جهانی که نامحسوس است این دنیای نامرئی و محسوس ارزش و معنی خود را از آن عالم غیب و نامحسوس دریافت می‌کند.

2. وحدت با این عالم و برقراری ارتباط، منوط به هماهنگی با آن هدف نهایی است.

نتیجه دعا و نماز و یا به عبارت دیگر اتصال با روح عالم خلقت، ایجاد قدرت و نیرویی است که بطور محسوس دارای آثار مادی و معنوی می‌باشد.

بالاخره او در‌مورد این‌آثار معنوی می‌نویسد: اولا‌زندگی دارای‌طعمی می‌گردد که گویا رحمت محض می‌گردد و به شکل یک زندگی سرشار از نشاط شاعرانه و با سرور و بهجت دلبرانه‌ای درمی‌آید. ثانیا یک اطمینان و آرامش باطنی ایجاد می‌گردد که آثار ظاهری آن نیکویی و احسان بی دریغ است. (نیکویی، 1383)

آثار دین در زندگی

انسان برای اینکه به معنا و مفهومی در زندگی برسد باید پشتوانه‌ای داشته باشد تا به او بفهماند که کار و تلاش او بی فایده نیست. تحقیقات نشان می‌دهد که با وجود گسترش وسایل مادی هنوز انسانها با یک بحران روحی روبرو هستند.

در این بین تنها چیزی که می‌تواند به مدد انسانها بیاید و آنها را نجات دهد دین است که ما در اینجا آثاری چند از دین را در زندگی انسان بیان می‌داریم:

1. دین عاملی برای حرکت علمی:

برخلاف پندار برخی که دین را تنها برای طبقات بی فرهنگ و پایین جامعه ضروری می‌مانند و‌قشر فرهنگی‌را از اصول و‌عبارتها و عبادتها و اعمال دینی بی نیاز می‌دانند، دین همواره در زندگی متفکران و عالمان نقشی مثبت داشته و بوسیله این جهان بینی دینی، انسان و اسرار جهان را حساب شده و هدفدار می‌دانند و روح تحقیق برایشان مهیا می‌شود.

2. دین عاملی برای تقویت عواطف انسانی:

ارزشهای انسانی که در دین دور تاکید قرار گرفته همواره سپر دان خود را از روح خشونت و جنایت برحذر می‌دارد و کانون زندگی را بر پایه عواطف انسانی گرم و مستحکم می‌سازد، لذا آماری خودکشی در جوامع دینی بسیار کمتر است.

3. دین عامل ثبات در برابر سختی‌ها:

اعتقاد به قدرت بی پایان الهی در پیروان ادیان مهمترین تکیه گاه معنوی و روانی در برابر حوادث‌سخت زندگی است. گسترش پدیده خودکشی در عصر کنونی معلول عدم اتکاء به این پشتوانه مهم است.

4. دین عاملی برای احیا روح وظیفه شناسی:

تعلیمات دینی بخاطر زنده کردن باور به مراقبت دائمی از طرف خداوند و اعتقاد به دادگاهی‌ماوراء همه‌ی دادگاه‌های انسانی می‌تواند نقش‌اساسی در‌ایجاد روح مسئولیت و انجام وظیفه در انسانها ایفا نماید، کاری که از عهده قانون‌ها و برنامه‌های زور مرارانه کمتر برمی‌آید (فاطمیان، 1369).

فواید دینداری در حیطه روان شناختی

1. آرامش روان: شاید بتوان گفت مهمترین مشکل انسان به ویژه در عصر کنونی، اضطراب و افسردگی و به عبارت عام‌تر، عدم وجود آرامش روانی و اطمینان قلبی است. به‌همین دلیلاست که برخی دانشمندان دوران کنونی را عصر اضطراب می‌نامند. از دیدگاه دین یگانه چیزی که می‌تواند این نیاز را برآورده کند یاد خداست. قرآن کریم با تاکید تمام اعلام می‌کند که آرامش روان فقط در سایه توجه خداوند امکان پذیر است. (الا بذکر الله تطمئن القلوب). (آذربایجانی، 1367)

2. خشنودی و رضایت از زندگی: این مقوله با پرسش مستقیم از افراد سنجیده می‌شود. در تحقیقی با 163000 شرکت کننده از چهارده کشور اروپایی معلوم شد 85 درصد کسانی که دست کم یک بار در هفته به کلیسا می‌روند از زندگی خود بسیار راضی هستند. این همبستگی میان افراد مسن بیشتر است. فواید حضور در کلیسا برای افراد مجرد- مسن- بازنشسته و دارای وضع فراجی نامناسب بیشتر از دیگران بوده است. (همان منبع)

3. تغییر خوش بینانه از مرگ: دین تفسیری خوش بینانه از مرگ به دست می‌دهد و نه آن را از بین رفتن و نابودی بلکه انتقال از یک نوع زندگی موقت به نوع دیگری از زندگی که همیشگی و ابدی است تلقی می‌کند. (همان منبع)

4. سلامت جسمانی: اگر بتوانیم نشان دهیم که دینداری بر سلامت جسمانی بیشتر تاثیر گذار است نشان بسیار روشن‌تری بر منافع واقعی دین خواهد بود تا تاثیر دینداری بر رضایت و شادمانی در زندگی. یکی از قدیمی‌ترین مطالعات درباره ارتباط میان سلامت جسمانی و رفتن به کلیسا از سوی کامستوک و پارتریچ با استفاده از میزان مرگ و میر در نمونه‌ای بزرگ انجام شده است. نتایج یک پژوهش دیگر حاکی از آن‌است که رفتن‌به یک با کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای تنفسی- گوارشی- بیماریهای قلبی- انواع سرطان و در واقع همه‌ی بیماریهای عمده ارتباط دارد (همان منبع)

آلکین، براون و مینوگر (1983) در بررسی رابطه مذهب و توانایی مقابله با سرطان دریافتند که نگرش مذهبی در مبتلایان به سرطان شکل گیری نگرش مثبت نسبت به زندگی را در پی دارد. (جمالی، 1381)

کاکرزوسکی (1989) نیز در بررسی بیماران مختلف نشان داد که مذهب باعث کاهش اضطراب ناشی از بیماری می‌شود.

کولیپ (1969) در بررسی کودکان مبتلا به سرطان خون نشان داد که عبادت می‌تواند عمر این کودکان را افزایش دهد.

البرزی و سامانی (1380): افزایش‌نگرش مذهبی‌میزان افسردگی‌در نوجوانان را کاهش می‌دهد. (جمالی، 1381)

مطالعات روان شناختی سنت‌های روحانی شرق به ویژه (زن بودیسم) و (یوگا) رفته رفته نشان‌داده است که چگونه‌پدیده‌هایی چون‌تنظیم تنفس‌و مراقبه (مدیتیشن) بیداری ناگهانی، ذکر و نظایر آنها نه فقط پیش درآمد و پیش تاز بسیاری از شیوه‌های روان درمانی بودند بلکه امروز هم از چنان شیوه‌های موثر به شمار می‌آیند. (جانبهان، 1367)

ابهری (1367) به نقل از گریفیث و همکاران می‌نویسد: در پژوهشهای مخلتف دستاوردهای درمان جویی دینی در کسانیکه مدتها رفتارهای پرخاشگرانه، اضطراب، افسردگی و دردهای مزمن جسمانی داشته‌اند بسیار چشمگیر گزارش شده است، بدین صورت که احساس بهبودی خلق، آرامش، افزایش اعتماد به نفس، افزایش قدرت تصمیم گیری و از میان رفتن دردهای مزمن بعدی از جمله دستاوردهای درمان بوده است. (عمران نسب، 1377)

5. اعتماد به حاصل کوششهای زندگی.

6. امید به زندگی بهتر در آینده

7. کاهش جرم و انحراف

8. نوع درستی و کمک به دیگران. (آذربایجانی، 1367)

نقش روانی دین

یکی از‌مهمترین نقشهای روانی دین، همانا آرامش است. دکتر ژوشوالوت[4] معتقد است دین در زندگی انسان اطمینان و تکیه گاه روحی می‌بخشد. ایمان دینی به قلب انسان اطمینان می‌دهد و روان انسان را از نگرانی نجات می‌دهد. چنین حالتی برای انسان بسیار ارزشمند است. (بهشتی، 1350)

دکتر لینگ معتقد است تنها دین است که موجب می‌شود آدمی خویشتن را موازی منافع بزرگتری که در پیرامون خود او و غیر اوست کند. لذا بدون ایمان به خدا آدمی از رسیدن به اهمیت قدرت خویش عاجز است. (همان منبع)

استاد شهید مطهری در کتاب انسان و ایمان آثار نیک ایمان دینی را توضیح داده است که در زیر به بخشهایی از آن اشاره می‌شود:

یکی از آثار ایمان دینی از نظر بهجت زایی و انبساط آفرینی در خوش بینی است. ایمان دینی از آن جهت که تلقی انسان را نسبت به جهان شکل خاصی می‌دهد. بدین صورت که آفرینش را هدفدار و هدف را خیر و تکامل معرفی می‌کند، طبعا دید انسان را نسبت به نظام کلی و قوانین حاکم بر آن خوش بینانه می‌سازد. در سوره طه آیه 124 می‌فرماید: «هرکس از توجه و‌یاد من رو بگرداند زندگی‌ای تنگ و پر فشار خواهد داشت.» زیرا ایمان‌است که زندگی را در درون مادبر ما وسعت می‌بخشد و مانع فشار و عوامل روحی می‌شود. یکی دیگر از آثار ایمان دینی «امیدواری» به نتایج تلاش خوب است و این مهم «با استناد به آیه شریفه ان الله لا یضج اجرا المحسنین» (توبه، آیه 10) «اجر و پاداش نیکوکاران هرگز هدر نمی‌رود» به خوبی درمی‌یابد.


[1] . Pentecostules

[2] . mormons

[3] . aduentrsts

[4] . Joshowalot

و…

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 87مبانی نظری اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی

مبانی نظری اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی

مبانی نظری اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی

توضیحات :

مبانی نظری اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی در 30 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

افسردگی

اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی

DSM-IV اختلالات یک قطبی “افسردگی” و اختلالات دو قطبی را مجموعاً اختلالات خلقی می نامید، اما DSM-5 این دو را در دو طبقه جداگانه قرار داده است: اختلالات افسردگی “شامل اختلال نامنظمی خُلقی اخلال گرانه، اختلال افسردگی عمده “از جمله اپیزود افسردگی عمده” اختلال افسردگی دایم “دیستیمیا”“؛ و اختلالات دو قطبی و اختلالات مرتبط با آنها “از جمله اختلال دو قطبی I، و اختلال دو قطبی II، و اختلال سیکلوتیمیک” “گنجی، 1392”.

اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی عبارتند از: ناراحتی ها و نابسامانیهای هیجانی و عاطفی که باعث می شوند فرد از درون ناراحت باشد و یا نتواند کارها و وظایف خود را خوب انجام دهد. ویژگی اصلی اختلال افسردگی عمده، که گاهی آن را افسردگی یک قطبی نیز می نامند، غم شدید، دوری جویی از دیگران، و احساس بی فایدگی و بی ارزشی است. علت یک قطبی نامیده شدنش این است که در آن اپیزود مانیک وجود ندارد. ویژگی اصلی اختلال دو قطبی، حضور اپیزود مانیک است. مانی “مانیا” نوعی هیجان است که ویژگی های اصلی آن عبارتند از فعالیت فیزیکی بیش از حد، تغییر عقیده سریع و پی در پی، رفتار بدون فکر، و احساس سرزندگی و شادی زیاده از حد. مانی معمولاً با افسردگی همراه است و به همین علت، این گروه از اختلالات، اختلالات دوقطبی نامیده می شود. افسردگی و مانی، دو سوی انتهایی خلق یا عاطفه را تشکیل می دهند که می توان آنها را دو قطب متضاد یک پیوستار دانست: غم عمیق در یک سو و شادی بی حد و حصر در سوی دیگر”گنجی، 1392”.

علائم افسردگی

همه انسان ها در مقطعی از زندگی خود احساس افسردگی می کنند و معمولاً می توانند علت این افسردگی را به رویدادهای مشخصی ربط دهند. در ایجاد افسردگی دو نوع رویداد اهمیت ویژه دارند: فقدان “از دست دادن” و شکست. تجربه هایی مثل از دست دادن شغل یا فوت بستگان نزدیک می توانند باعث آغاز دوره ای از غم، خمودگی، و تکرار دایمی بعضی افکار منفی شوند. همچنین، شکست ها، مثل رد شدن در امتحان یا عدم موفقیت در قانع کردن فرد مورد علاقه برای ازدواج نیز می توانند به نومیدی و ایجاد احساسات و افکار منفی “مثل بدبینی و خود – تردیدی”، منجر شوند. اکثر مردم می توانند این احساسهای منفی را در عرض چند روز یا چند هفته از بین ببرند و به زندگی عادی خود بازگردند. اما برای بعضی افراد، سمپتوم های افسردگی به مدت طولانی باقی می مانند و در همه جوانب زندگی آنها نفوذ می کنند. همچنین، آنها در جنبه های هیجانی، رفتاری، شناختی، و فیزیکی افراد تاثیر می گذارند و این تأثیر ممکن است به افسردگی بالینی منجر شود. افسردگی بالینی یعنی افسردگی پاتولوژیک و قابل دیاگنوز با معیارهای رسمی DSM-5. افسردگی بالینی باعث می شود که فرد نتواند کارهای عادی زندگی روزمره خود را بخوبی انجام دهد. گاهی افسردگی بدون حضور رویدادهای منفی، مثل از دست دادن یا شکست ها، روی می دهد و گاهی نیز بسیار بیشتر از آنچه انتظار می رود طول می کشد. در افسردگی، سمپتوم های هیجانی و انگیزشی، شناختی، رفتاری، و فیزیولوژیک دیده می شود”گنجی، 1392”.

سمپتوم های هیجانی و انگیزشی: تجربه های هیجانی افراد افسرده منفی هستند و دیگران آنها را معمولا، غمگین، نومید، پریشان، محزون، بی نشاط، و دلسرد توصیف می کنند. این افراد زود به گریه می افتند و دوره های گریه کردن آنها نزدیک به هم و فراوان هستند. به ندرت پیش می آید که هیجان های مثبت یا لذت بخش داشته باشند: آنها حس طنز “شوخ طبعی” را کاملاً از دست می دهند و به ندرت لبخند می زنند. اضطراب نیز معمولاً به همراه افسردگی وجود دارد که ممکن است نشان دهنده این واقعیت باشد که یک عامل واحد باعث می شود فرد چند نوع هیجان منفی را به طور همزمان تجربه کند”گنجی، 1392”.

افراد افسرده معمولاً بی انگیزه هستند، مثلاً علاقه خود را به کارهایی که تا قبل از ابتلا به افسردگی از انجام دادن آنها لذت می بردند از دست می دهند. این افراد در تعامل با دیگران یا انجام دادن کارها پیشقدم نمی شوند و رفتار عادی و آزادانه ندارند. یعنی برای انجام دادن هیچ کاری انگیزه درونی ندارند و باید تحت محرک های خارجی قرار بگیرند تا کاری را انجام دهند “مثل فشار از طرف دیگران یا وظایف زندگی”. آنها دایماً اعلام می کنند که دیگر هیچ چیزی برایشان اهمیت ندارد و از کارهای لذت بخش گذشته لذت نمی برند. عدم پیشقدم شدن در کارها ممکن است به صورت انزوا طلبی اجتماعی ظاهر شود. افراد افسرده مرتباً می گویند که نمی خواهند از جای خود تکان بخورند و دوست دارند تنها باشند. از تمایلات جنسی آنها نیز به شدت کاسته می شود”گنجی، 1392”.

سمپتوم های شناختی: افراد افسرده معمولاً احساس بی فایدگی ،خلأ ، تهی بودن، و نومیدی دارند، اما علاوه بر اینها، بعضی افکار و ایده ها، یا سمپتوم های شناختی، به وضوح با واکنش های افسردگی مرتبط هستند. مثلاً، فرد افسرده درباره توانایی های خود باورهای بسیار بدبینانه دارد، معتقد است که دیگران نمی تواند به او کمک کنند، و مطمئن است که آینده ای تیره و تار در انتظارش است. افراد افسرده معمولاً خودشان را به بی عرضگی و بی لیاقتی متهم می کنند، از خودشان عیب و ایراد بیجا و غیرمنطقی می گیرند، خودشان را مسخره و تحقیر می کنند. بسیاری از افراد افسرده فکر می کنند که مرگ آنها به نفع اطرافیانشان است و به خودکشی فکر می کنند. سایر سمپتوم ها عبارتند از: ناتوانی در تمرکز حواس و ناتوانی در تصمیم گیری سریع و آسان. این افراد تفکر غلط، اشتباه و ناقص دارند، یعنی، باورهای غیرمنطقی یا ناموجهی در ذهنشان وجود دارد که معمولاً به تصمیم گیری های بد منجر می شوند”گنجی، 1392”.

فهرست مطالب :

مبانی نظری اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی

فصل دوم……………………………………………………………………………………………… ………….

افسردگی………………………………………………………………………………………………………….

اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی ……………………………………………………………..

علائم افسردگی ………………………………………………………………………………………………..

سبب شناسی افسردگی …………………………………………………………………………………….

نظریه های زیست شناختی ………………………………………………………………………………

نظریه روان کاوری ……………………………………………………………………………………………

نظریه یادگیری …………………………………………………………………………………………….

نظریه شناختی …………………………………………………………………………………………..

نظریه فرهنگی- اجتماعی ………………………………………………………………………………….

روستا و نقش آن در افسردگی زنان…………………………………………………………………….

جنس و افسردگی …………………………………………………………………………………………….

سن و افسردگی ……………………………………………………………………………………………….

درمان افسردگی ………………………………………………………………………………………………

درمانهای بیولوژیک …………………………………………………………………………………….

دارو درمانی ………………………………………………………………………………………………………

تحریک مغزی ……………………………………………………………………………………………..

درمانهای پسیکولوژیک ………………………………………………………………………………

روان کاوی …………………………………………………………………………………………………

آموزش مهارت های اجتماعی ………………………………………………………………………

رفتار درمانی ………………………………………………………………………………………………

شناخت درمانی ……………………………………………………………………………………………..

مروری بر پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور………………………………

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30