دانلود تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان

آسیب شناسی پدیده مجرمانه نوجوانان جوانان

زهكاری یك پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است كه در محیط های اجتماعی مختلف به شكل های متفاوتی دیده می شود

فهرست 1

مقدمه 2

بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران 3

گفتار اول : مفاهیم ومتغیرهای اساسی تحقیق 4

گفتار دوم : بررسی آماری 5

مبحث اول : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی 5

مبحث دوم : فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد 5

مبحث سوم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم 6

مبحث چهارم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار 7

مبحث پنجم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل كیفری 7

مبحث ششم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه كیفری 8

مبحث هفتم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشكل خانوادگی 8

گفتار سوم : نتایج بررسی 9

بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه 10

گفتار اول : تعاریف 11

مبحث اول : عوامل اجتماعی 11

مبحث دوم : طبقه اقتصادی 11

مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان 12

بند اول 12

بند دوم 12

مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان 12

مبحث پنجم : عوامل روان شناختی 13

مبحث ششم : علتهای دیگر بزهكاری 14

بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه 17

گفتار اول : سطوح پیشگیری 18

مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجادیك محیط سالم 18

مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : كاهش عوامل خطرزا 19

مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : كنترل موقعیت خطر 19

گفتاردوم : استراتژی های پیشگیری ازبزهكاری 19

پیشنهادات مركز كنترل بیماری های آمریكا 20

استراتژی های خانواده گرا 20

جدول1- استراتژی های پیشگیری ازبزهكاری 21

استراتژی جامعه گرا 22

جدول 2 – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان 22

استراتژی های پایشی 22

گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهكاری 23

بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده 23

بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان 25

بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نكات زیر توجه داشته باشند 26

نتایج تحقیق 27

پی نویس ها 28

منابع 29

چکیده :

بزهكاری یك پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است كه در محیط های اجتماعی مختلف به شكل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله كافی نیست . بزهكاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتكابی علیه احكام قانونی كه می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترك تمام جوامع انسانی است . دوركهیم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می كند :

” هر عملی وقتی جرم محسوب می شود كه احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی ( گروهی ) را جریحه دار سازد . ”

روش تحقیق اینجانب کتابخانه ای و پیمایشی است و بر اساس داده های آماری استان گلستان و سالنامه آماری جمعیتی اقتصادی اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است .

در این تحقیق از استفاده از فرمولهای آماری ، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان كانون اصلاح و تربیت استان گلستان می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور می باشد .

مقدمه :

بزه ، اولین پدیده ای بود كه با تجمع افراد به دور یكدیگر و شكل گرفتن جامعه ، تظاهرپیداركرد ، زیرا گردهم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگونی بین آنها گردید و به همین دلیل دستورات ومقرراتی پدیدآمد تاقدری آزادی افراد رابه سودجامعه مقید گرداند و حدودهریك ازافراد جامعه مشخص گردد . بررسی های جرم شناسی نشان می دهد كه هرمعلولی ،علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید بنابراین هرجرمی هم دارای علل سازنده ای است كه برروی فرد اثرمی گذارد و او را بسوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد .

بزهكاری اصولا ازمجموعه ای ازجرائمی به وجودمی آید كه دریك زمان ومكان معین به رقوع می پیوندد وبه همین جهت زمانی كه مورد بررسی قرار می گیرند ، درحقیقت كلیه پدیده های اقتصاد ، فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی و . . . یك جامعه عمیقا موردمطالعه واقع می شوند .

در وحله اول بزهكاران ازجهات مختلف ،سن ،میزان تحصیلات ،جرم ،مشكلات خانوادگی و… تقسیم بندی می شوند و بدنبال آن علل و عوامل موثر بزهكاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری ازاین عامل را اشاره خواهم كرد.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15دانلود تحقیق ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک

ازدواج غیر ریشه مجانین;بیمار جسمی;بیمار روحی خطرناک;قانون در مورد ازدواج

هیچ كس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نكاح باشد و صیغة عقد را جاری كند

مقدمه

هیچ كس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نكاح باشد و صیغة عقد را جاری كند، در صورتی كه بیماران خطرناك جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط كنونی رسم چنان است كه زن و مرد به دیگر (عاقد) وكالت می‌دهند و صیغة عقد را وكیل دو طرف جاری می‌كند، حتی اشخاص سالم و بی‌عیب نیز خود عقد را انشا نمی‌كنند بلكه با گفتن بلی، وكالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نكاح می‌پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد كه گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وكالت) و در نتیجه عقد نكاح ناخواسته بكنند.

بنابراین پیشنهاد گردید كه دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر كردن خلأ‌های قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.

اولاً ـ با تشكیل كلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینه‌های مختلف، چنانكه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احكام و پاره‌ای از خطرات موجود و دام‌هایی كه، ممكن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.

ثانیاً ـ با تأسیس مراكز شایسته زمینة صدور پروانه‌های ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانة ازدواج كه نشان دهندة توانایی و اهلیت دارندة آن است تا كنون در كشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار می‌تواند پروانة خاصی را برای متقاضیان اجباری كند یا دست كم مركز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید كه بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه كنند. در این پروانه‌ها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممكن است نوشته شود حتی می‌توان اطلاعات لازم دربارة سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج كرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانه‌های مذكور ضروری به نظر می‌رسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارت‌های اجتماعی كمتر نیست. دولت مكلف است در این باره اقدام كند و زمینة شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریب‌كاری‌ها جلوگیری كند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه كمك می‌كند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد.

بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)

1ـ سكوت قانون مدنی و نظر استادان

قانون مدنی ایران دربارة ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این كه حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (مادة 1208) و مادة 1064 ق.م كه در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نكرده است، نكاح سفیه را مجاز شمرده‌اند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذكور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیدة فقیهان امامیه نكاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانسته‌اند. در برخی از نوشته‌های حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علی‌رغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعة تطبیقی در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15دانلود تحقیق احكام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

احكام آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی;تحلیل حقوقی تكمیلی بودن

مسئله تكمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دكترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول كلی، مورد پذیرش واقع شده است

فصل دوم: احكام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

مبحث اول) احكام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یك قاعده تكمیلی است.

1- مفهوم تكمیلی بودن

قاعده تكمیلی همچنان كه از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است كه تنها در جهت تكمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یك عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یك طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تكمیلی، قواعد امری قرار دارند كه فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یك طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امكان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تكمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا كه قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تكمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده كه اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تكمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلكه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشكیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را كه خود می‌خواهند، جایگزین اراده تكمیلی قانونگذار كنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تكمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی كه ریشة آن را قانون تشكیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی كه ارداه یك طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تكمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تكمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دكترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول كلی، مورد پذیرش واقع شده است. دكترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تكمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی كه عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است كه به صرف توافق طرفین تشكیل می شود بدون آن كه شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف كنند و با اعتماد متقابلی كه خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر كنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود كه رضایی بودن مانع از آن نیست كه طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشكل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است كه من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود كه قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین كند بدون آن كه در كنار آن معادلی قرار دهد به نحوی كه اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 48دانلود تحقیق اجرای احكام جزائی

احكام جزائی;اجرای احكام;انواع مجازات;اجرای قصاص

در این مجموعه پیرامون اجرای احكام جزائی می‌پردازیم از بخش صلاحیت‌ها گذر ‌می‌كنیم و صرفاً به مجازات و نحوه اجرای آن می‌پردازیم

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران

در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل57 برشمرده است. یكی از قوا، قوه قضائیه است كه وظایف آن در اصل 156 بیان شده است. این قوه دارای تشكیلاتی است تا بتواند وظایف خود را كه به موجب قانون اساسی برعهده دارد، اجرا نماید. از تشكیلات این قوه (زیرمحموعه یا وابسته)

 1. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
 2. سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی كشور
 3. پزشكی قانونی
 4. سازمان قضایی نیروهای مسلح
 5. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
 6. دانشكده علوم قضائی
 7. سازمان تعزیرات حكومتی
 8. دادگستری جمهوری اسلامی ایران
 • دادسراها
 • عمومی
 • انقلاب
 • دادستانی كل كشور
 • دادگاه‌ها
 • بدوی
 • تجدیدنظر
 • دیوانعالی كشور

می‌توان نام برد كه به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی وظایفی را برعهده دارند، اما از آنجایی كه رسیدگی به جرائم واقع شده در صلاحیت برخی از تشكیلات است و چون اصل بر این است كه اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردی كه قانون معین نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم می‌باشد، در قوانین مجازات اسلامی تعیین گردیده است. صلاحیت رسیدگی نیز تعیین شده است، چون در این مجموعه پیرامون اجرای احكام جزائی می‌پردازیم. از بخش صلاحیت‌ها گذر ‌می‌كنیم و صرفاً به مجازات و نحوه اجرای آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: انواع مجازات

مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مجازات پنج قسم است:

 1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات 5. مجازات‌های بازدارنده

ماده 13 ق.م.ا: حد، به مجازاتی گفته می‌شود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده 14 ق.م.ا: قصاص، به مجازاتی گفته می‌شود كه جانی به آن محكوم می‌شود و باید با جنایات او برابر باشد.

ماده 15 ق.م.ا: دیه مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ماده 16 ق.م.ا: تعزیر، تادیبی و یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق بایستی از مقدار حد كمتر باشد.

ماده 17 ق.م.ا: مجازات بازدارنده تادیبی یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین می‌گردد، از قبیل: حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

بنا به مراتب مقرر در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها با توجه به نوع جرم دارای ماهیتی متفاوت هستند كه به شرح ذیل است:

الف) مجازات سالب حیات: مثل قصاص نفس، اعدام.

ب) مجازات سالب آزادی: زندان دائم و موقت (حبس)

ج) مجازات محدود كننده آزادی: اجبار به اقامت در نقطه معین و منع در اقامت در نقطه معین

د) مجازات مالی: دیه، جزای نقدی، غرامت، ضبط اموال

ه‍( مجازات سالب حق: محرومیت از حقوق اجتماعی (مثلاً كسی كه خیانت در امانت كرده نمی‌تواند كامند بانك باشد، سلب حق از كار در امور بانكی)

و) مجازات شلاق (تازیانه): ایجاد رنج در تن محكوم علیه

ز) مجازات قطع اعضاء بدن: در شمول مجازات حد است.

بند اول: اجرای قصاص

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 10دانلود تحقیق قالب ترموست

قالب ترموست ;انواع قالب گیری مواد ترموست ;قالبهای فشاری;قالبهای انتقالی ;قالبهای فشاری پیسكونی;قالبهای فشاری

در روش قالب گیری مواد ترموست، مواد در محفظه قالب به مرور گرم و حرارت می بیند و بعد به داخل قالب گرم تغذیه می شود و این مواد نرم شده شكل و فرم خود و محفظه های قالب را بر اثر فشار قالب می گیرند

انواع قالب گیری مواد ترموست (با كالیت)

در روش قالب گیری مواد ترموست، مواد در محفظه قالب به مرور گرم و حرارت می بیند و بعد به داخل قالب گرم تغذیه می شود و این مواد نرم شده شكل و فرم خود و محفظه های قالب را بر اثر فشار قالب می گیرند و بر اثر تغییرات شیمیایی خنك و به بیرون قالب انداخته می شود. قالب‌گیری مواد ترموست با سه روش مشخص صورت می گیرد البته از روشهای دیگری مانند: روشهای جدیده ای، ریخته گری و پرسكاری استفاده می‌شود.

1- قالبهای فشاری

2- قالبهای انتقالی

3- قالبهای فشاری پیسكونی

 1. قالبهای فشاری

این قالبها از یك محفظه و یك فشار دهنده بنام سنبه یا پیانچه كه در شكل 1 نشان داده شده تشكیل شده است. پین های راهنما قرار گرفتن صحیح این دو قسمت را نسبت به هم تنظیم می كنند. محفظه، یك سطح از قطعه فرم داده شده را شكل می دهد و معمولاً مواد پلاستیكی در این قسمت بار داده می شود. پیانچه یا سنبه، قسمت دیگر قطعه را فرم می دهد و وظیفه اش فشردن مواد بداخل محفظه در زمان بسته بودن قالب ها می‌باشد. بعضی از پرسها به صفحات حرارتی مجهزند كه حرارت را به قالب انتقال می دهد. در بعضی طرحهالی قالبها، محفظه و سنبه یا كفشك‌های باللوپامین متناسب با میزان حرارت لازم دارای كانالهایی برای عبور بخار آب یا آب داغ می باشند پین های بیرون انداز یا پران معمولاً برای بیرون بردن قطعه از محفظه یا سنبه به كار می رود.

لازم به توضیح است كه این قالبها فقط برای مواد ترموستی و موادی كه سرد بداخل قالب ریخته می شوند به كار می روند. این قالبها به ندرت برای مواد ترمولپاسیك بكار می روند زیرا بدلیل طولانی بودن زمان فرم‌گیری و احتیاج به سرد كردن سریع شكل قالب، این مواد مناسب كار با قالبهای فشاری نیستند.

قالبهای فشاری خود به چهار نوع قالب تقسیم می شود:

الف: قالبهای منفی یا مناش مولد

ب: قالبهای منفی یا قالبهای مثبت

ج: قالبهای منفی یا قالبهای نیمه مثبت

د: قالبهای منفی یا قالبهای نسبه ای كفی یا پله ای

الف: قالبهای منفی:

در این قالبها مواد اضافی در اثر فشار براحتی به خارج راه پیدا می‌كنند. مقطع یك نوع از این قالبها در شكل 11 نشان داده شده است. عمق محفظه A تقریباً با عمق قطعه تمام شده یكی است. مواد اضافی از كفی B خارج می‌شوند. عرض كفی باریك و معمولاً حدوداً است.

در این طریقه قالب گیری منفی معمولاً افقی است. اگر قالب خیلی آرام بسته شود. ؟؟ زیادی انجام می شود كه هزینه زیادی برای پاك كردن مداوم آن باید متحمل شد. اگر قالب خیلی سریع بسته شود چگالی پایین خواهد بود و قطعه كاملاً پر نشده و مقاومت كافی ندارد. این قالبها برای قالب گیری فشاری موادی كه ضریب بالك آنها بالاست مناسب نیستند. اگر مقدار فرم داده شده دارای ضخامت دیواره یكنواخت بود و رعایت این نكته در ساخت، مهم باشد استفاده از این روش مناسب نمی باشد. از مزایای این قالبها می توان به ارزان بودن، ساده بودن، استفاده در ساخت قطعاتی است كه چگالی یا همین بودن یا كیفیت در ساخت آنها مهم نباشد. یكنواختی ضخامت قطعه در این قالبها بستگی به دقت میل راهنما به منظور تنظیم ؟؟ و محفظه دارد.

نكته: خطوط جدایش در قالبهای تزریقی و ترانسفر مانند قالبهای حتی یا فلاش موبد است. قسمت كفی در محل برخورد پیانچه و محفظه در موقعیت بسته باید تا آنجا كم عرض باشد كه فشار زیاد تولید شده و حتی ایجاد شود.

شكل:

این قالب كه در شكل 14 نشان داده شده است شبیه یك سنبه در یك محفظه حركت كردند. این قالب برای مواد با فیله پارچه ای و قطعات عمیق مانند محفظه‌ی رادیو و تلویزیون به كار می رود. در این قالبها مواد باید به دقت وزن شوند زیرا در اینجا فضای خیلی كمی برای خروج مواد اضافی وجود دارد. سنبه در محفظه كاملاً جذب بوده و ؟ آن در هر طرف 1003 می باشد و این نوع قالب از هد قالب دیگری برای قالب گیری مواد با فیلد پارچه ای مناسب تر است. حتی در این قالبها نسبتاً كمتر و حسن آن اینست كه پلیسه عمودی است و به سادگی برطرف می شود. چون در این قالبها، پله یا كفی وجود ندارد تمام فشار برای فشردن مواد به كار می رود. دلیل دیگر مناسبت این قالب برای مواد با فیلد پارچه ای این است كه پلیسه و ؟؟ های مواد با فیلد پارچه ای نمی توانند با دست شكسته شوند بنابراین قطعه تمام شده باید فاقد و یا حداقل پلیسه باشند.

مهمترین عیب این قالبها خراشیدگی محفظه توسط نسبه است كه مستقیماً اثر آن و طی سطح قطعه مشاهده می شود. در قالبهای چند محفظه ای بدلیل امكان حرارت دیدن ناهماهنگ موارد یا تفاوت مقدار آنها در محفظه ها و یا تفاوت ابعاد محفظه ها یا كاملاً بالانس نبودن آنها كمتر از این روش استفاده می شود.

شكل 14

ج: قالبهای نیمه مثبت:

این قالبها متشكل از یك قالب سنبه ای پله دار و یك قالب مثبت است. ارتفاع محفظه باردهی باید طوری انتخای گردد كه برای هر جنس و ضریب بالكی متناسب باشد، اندازه قاعدتاً تا اینچ است.

این قالبها برای ساخت قطعات با عمق زیاد و نیز قطعاتی كه در ته آنها مقاطع بزرگ وجود دارد و یا قطعاتی كه در بعضی مقاطعشان اختلاف ضخامت وجود دارد به كار می روند. قی ایجاد شده براحتی توسط سنگ پاك می شود. قالبهای مورد استفاده برای ملامین و تركیبات اوره ای قاعدتاً باید از نوع یك مثبت باشند (مثبت هم می شود). لقی بین نسبه و ماتریس 001/0 اینچ در هر طرف است.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 100دانلود تحقیق پلاستیک

پلاستیک;پلاستیک های طبیعی;تاریخچه مواد پلاستیکی ;مواد پلاستیکی;پلاستیک های مصنوعی;صنعت پلاستیکی

مردم موارد مصنوعی یا ساخته دست بشر را پلاستیك می دانند مورخان غالباً اعصار نخستین زندگی بشر را با توجه به موادی كه برای ساخت ابزار و ملزومات اساسی خود بكار می‌برد طبقه بندی می كنند

تاریخچه مواد پلاستیكی:

پلاستیك های طبیعی: مردم موارد مصنوعی یا ساخته دست بشر را پلاستیك می دانند. مورخان غالباً اعصار نخستین زندگی بشر را با توجه به موادی كه برای ساخت ابزار و ملزومات اساسی خود بكار می‌برد طبقه بندی می كنند. مشهورترین این دوره ها عصر سنگ، عصر آهن و عصر مفرغ است این نوع نظام طبقه بندی را نمی توان در مورد دوره های بعدی كه بشر به مرور زمان استفاده از سایر مواد را آموخت و همچنین در زمان تمدنهای باستان مصر و بابل كه از انواع فلزات، سنگها، چوبها، سفالها، شیشه ها، پوست و شاخ و الیاف استفاده شد، بكار برده تا قرن نوزدهم دارایی های بی جان انسان یعنی خانه او، ابزار و وسایلش، اسباب و لوازم منزل او تماماً از تركیبات گوناگون این هشت گروه ماده ساخته می شد.

در طی یك قرن و نیم گذشته دو گروه مواد جدید كاملاً مربوط به هم معمول گردیدند كه نه تنها با مواد قدیمی تر به سبب مصارف كاملاً جا افتاده شان به رقابت پرداخته اند بلكه امكان تولید محصولاتی را فراهم كرده اند كه به توسعة دامنة فعالیتهای نوع بشر كمك كرده است. بدون این دو گروه از مواد یعنی لاستیك ها و پلاستیكی ها مشكل می‌توان تصور كرد كه چگونه شكل هر روزة زندگی مدرن مانند اتومبیل، تلفن و تلویزیون می توانست بوجود آید و توسعه یابد.

در حالی كه استفاده از لاستیك طبیعی با فرا رسیدن قرن حاضر به خوبی جا افتاده بود ولی دورة رشد عمدة صنعت پلاستیك از سال 1930 بوده است. این بدین معنی نیست كه برخی از موادی كه هم اكنون تحت عنوان پلاستیكها طبقه بندی شده اند قبل از این زمان ناشناخته بودند زیرا نشانه هایی از استفاده از پلاستیك های طبیعی را به آسانی می توان در عهد باستان یافت.

مصریان مرده های خویش را در پارچه ای می پیچیدند كه در یك ماده رزین گون خیس شده و پوسته ای سخت را تشكیل می داد، این عمل باعث به تعویق انداختن تخریب و فساد جسد برای قرنها می‌گردید. رزینی كه بكار می بردند برای بشر ناشناخته است ولی به هر حال پلاستیكی طبیعی بوده است. اولین پلاستیكی كه در آمریكا مورد استفاده قرار گرفت كراتین بود. كراتین از ناخن انگشت، شاخ حیوانات، سم چهارپایان و پوسته لاك پشت تهیه می شود.

دیگر پلاستیك های اولیه عبارت بودند از روده حیوانات وشلاك. روده نیز ماده ای است شبیه لاستیك، اولین بازار آن در روكش كاری سیم ها بهره گرفته شد. در مورد كابلهای اقیانوسی و نیز سیم های تلگراف اولین كاربردش را نشان داد. شلاك نیز یكی از اولین پلاستیك‌ها بود. این ماده در ساخت سطل های سكه ای، قاب آئینه های دستی، صفحات گرامافون و قطعات الكتریكی معروفیت یافت.

پلاستیك های مصنوعی:

صنعت پلاستیكی كه امروزه ما می شناسیم در سال 1868 میلادی آغاز گردید و این صنعت با توسعه سلولوئید بوسیله جان وزنی هیت (john vvesley hyat) شروع شد.

به علت كمبود موادی چون لاستیك، روده و عاج فیل نیاز به مادة جدیدی برای قالبگیری احساس می شد. چون در آن زمان توپ های بازی بیلیارد در آمریكا از عاج فیل ساخته می شدند. اولین كاربرد سلولوئید در ساخت یقه ها، سرآستین و پیش پیراهن های تمیز كردنی، شانه ها، برس ها، توپ های بیلیارد بود.هنری فورد از آن در اتومبیل‌هایش به عنوان موادی برای پرده های اتومبیل بهره گرفت. جان اسمیت و برادرش اسحق كمپانی بیلیارد سازی آلبنی را كه توپ بیلیارد می ساخت را تأسیس كردند، چون سلولوئید پلاستیك عالی برای دندان سازی بود این برادران كمپانی دندانسازی مصنوعی را در سال 1870 تأسیس كردند. در سال 1890 كمپانی مزبور بصورت شركت شیمیایی و سلولوئیدی آمریكا درآمد.

دومین اكتشاف بزرگ:

دومین اكتشاف بزرگ در صنعت پلاستیك در سال 1909 رخ داد. دكتر لئوبكلند اولین پلاستیكی واقعاً مصنوعی یا فنولیك را كشف كرد و نام بالتیك نیز بر آن نهاده شده است.

فنولیك در اثر واكنش شیمیایی فنون و فرمالدئید ساخته می شود. اكتشاف بكلند جهان پلاستیكی عرضه نمود با خصوصیات الكتریكی برجسته كه امروزه نیز از آن برای ساخت سوئیچ های الكتریكی و تابلوهای نمایشی فروشگاه ها و قطعات اتومبیل و هزاران نوع محصول دیگر استفاده می شود.

اولین صندلی پلاستیكی در سال 1928 با استفاده از پارچه ای كه با فنولیك پر شده بود ساخته شده تنها مسأله در مورد اولین فنولیك ها این بود كه برای قالبگیری یك قطعه 45 دقیقه وقت لازم داشتند.

فایل ورد 46 ص

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 46دانلود تحقیق پشم و رنگهای گیاهی

پشم ;رنگهای گیاهی ;پشم ظریف مرینوس اسپانیا ;پشم بلند قالی ;پشم متوسط از نژادهای انگلیسی

بخشی از الیاف نساجی از روییش مدیین حیوانات تأمین می شود كه در میان آنها پشم گوسفند مهم ترین الیاف حیوانی است و بقیه الیاف حیوانی به طور عموم از انواع بز، شتر و لاما تأمین می شود

فصل اول

پشم:

بخشی از الیاف نساجی از روییش مدیین حیوانات تأمین می شود كه در میان آنها پشم گوسفند مهم ترین الیاف حیوانی است و بقیه الیاف حیوانی به طور عموم از انواع بز، شتر و لاما تأمین می شود.

در این اواخر چهار نوع عمده پشم از بین انواع بیشمار آن مشخص شده است:

1- پشم ظریف مرینوس اسپانیا

2- پشم متوسط از نژادهای انگلیسی

3- پشم بلند از نژادهای كاتسولد و شیواتز

4- پشم بلند قالی

كه از بین این نژادها پشم گوسفند مرینوس برجسته ترین آنهاست و به پشم مرینوس معروف است. در تجارت پشم، نوع آن را قبل از همه ظرافت نخ پشمی تعیین می كند.

خواص پشم عمدتاً مربوط به عواملی چون ظرافت، طول، رنگ، درخشندگی و پیچش (جعد) آن است كه بستگی به نوع و نژاد دام دارد. ظرافت پشم مهمترین عامل تعیین كننده ارزش اقتصادی آن می باشد. پشم حاصل از گوسفند حاوی واكس، مواد مترشحه عروق (سونیت)، كثافات و خار و خاشاك است كه شستشو و سفیدگری آن را قبل از انجام هر گونه عملی الزامی می نماید. طول الیاف نیز با توجه به نوع دام فرق خواهد نمود و همراه با آن خواص فیزیكی و جعد آن.

پشم به صورت خاص یا مخلوط جزو الیاف مهم پارچه های مرغوب محسوب می شود. آمار نشان می دهد كه میزان مصرف پشم در صنایع نساجی به تدریج كاهش یافته و به حدود نیم درصد رسیده است. مقدار مصرف پشم در اروپای غربی حدود دویست هزار تن در سال می باشد، یعنی دوازده و نیم درصد از كل منسوجات تولیدی اروپای غربی را كالای پشمی تشكیل می دهد.

قسمت های مختلف پشم

1- كیوتیكل بر روی لایه.

در مشاهدات میكروسكوپی، فلسهای مسطح و تقریباً یكنواخت را در سطح لیف نشان می دهد كه سطح لیف را پوشانیده است و این پوشش به نام كیوتیكل نامیده می شود. فلسها در جهت طول لیف به طور موازی و از طرف ریشه به طرف سر لیف قرار گرفته اند، لبه فوقانی فلسها روی قسمت تحتانی فلس بالاتر واقع شده است (شبیه فلسهای ماهی). در برخی از پشمها كیوتیكل فقط از یك فلس ضخیم تشكیل شده است و درجه قرار گرفتن لبه فلسها روی یكدیگر بسیار كوچك و كوتاه است. در حالی كه در پشم هایی نظیر آلپاكا و یا موی خوك فلسها ضخیم اند و لبه فلسها مقدار زیادتری روی یكدیگر را پوشانیده اند.

ضخامت لایه كیوتیكل نیم تا یك میكرون و عرض آن سی و شش و طول قسمت مویی آن شانزده میكرون است. همه این ابعاد و همچنین ضخامت و تراكم فلسها در قسمتهای مختلف یك لیف و از یك لیف به لیف دیگر و از نژادی به نژاد دیگر تغییر می كند. برای مطالعه فلسها، آنها را با روشهای فیزیكی و شیمیایی و به وسیله ارتعاشات صوتی و اثر آنزیمها از لیف جدا می كند. خاصیت مهم این فلسها صرفنظر از محافظت لیف در مقابل آثار مخرب عوامل خارجی در ریسندگی این الیاف است كه سبب درگیری بیشتر الیاف در همدیگر و ایجاد استحكام در نخ ساخته شده است.

2- كورتكس

قسمت اعظم لیف را از ناحیه كورتكس تشكیل می دهد. در ناحیه كورتكس تقریباً نود درصد ماده تشكیل دهنده لیف متمركز است. مطالعه مقطع عرضی لیف، این ناحیه را به درستی نشان نمی دهند. اما مقطع بیضوی آن حاكی از وجود سلولهای دوكی شكل در این ناحیه است. سلول‌های دوكی این ناحیه حدود هشتاد تا صد میكرون طول و دو و نیم میكرون قطر دارند، كه این مقدار بین یك و دو دهم تا دو و شش دهم تغییر می كند.

با استفاده از آنزیمهایی نظیر تریپزین، یا تجزیه شیمیایی به كمك اسید سولفوریك یا اسید فرمیك، می توان این سلول های دوكی را از هم جدا كرد. این سلول های دوكی كورتیكل نامیده می شوند و هر كدام متشكل از مجموعه ای از لیفچه ها هستند كه این لیفچه ها در اثر ایجاد برخی شرایط می تواند به اجزای كوچكتری به نام لیفچه های فرعی از یكدیگر تفكیك شوند و این حالت با استفاده از تصاویر میكروسكوپ های الكترونی به ثبوت رسیده است. به طور كلی عقیده بر این است كه این اجزای كوچك نظیر میكروفیبریل ها و فیبریلها به وسیله یك ماده شبه سیمانی به یكدیگر چسبیده اند.

3- مدولا

در برخی از الیاف ضخیم پشم و مو مخصوصاً موهای زبر و كلفت گوسفند كه به پشم زبر معروف است یك ناحیه مركزی به نام مدولا وجود دارد كه از سلولهای بسیاری تشكیل شده است كه اكثراً چند ضلعی هستند و روی یكدیگر قرار گرفته اند. از میان فضای مدولا كانالهایی عبور می‌كند كه معمولاً حاوی هوا است و در برخی موارد سلول های مدولا از بین می‌رود و یك كانال خالی در مغز لیف باقی می ماند، به طور كلی تغییرات زیادی در شكل و ابعاد این ناحیه لیف دیده می شود.

4- اپی كیوتیكل

تحقیقات عمیق تر راجع به ساختمان پشم در مورد فلسهای سطحی آن، وجود حبابها یا كیسه های كوچكی را در سطح فلسها به اثبات رسانیده است. بدین ترتیب كه پشم عمل شده با آب كلر یا آب برم سبب تورم این حفره ها می شود به طوری كه مقداری مایع در این كیسه ها جمع می‌شود. علت جذب این مایع را در وجود غشاء نازكی می دانند كه روی فلسها را پوشانیده است. از طریق نیروی اسمزی، این مایع از غشاء نازك عبور می‌كند و درون حفره های كوچك را پر می كند. به طوری كه به وسیله سوزن می توان این حفره ها را سوراخ كرد.

این غشاء نازك كه اپی كیوتیكل نامیده می شود به نظر می رسد كه یك جسم نیمه قابل نفوذ باشد. وجود این غشاء با عكس برداریهای میكروسكوپ الكترونیك به ثبوت رسیده است. به نظر می رسد این غشاء كه از باقیمانده های پشم حل شده در سولفور سدیم است از تركیبی ساخته شده است كه این گونه واكنشهایی شیمیایی روی آن بی اثر است و ممكن است یك پلی ساكارید باشد.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 57دانلود تحقیق بیكاری و ایجاد فرصتهای شغلی در صنوف

بیكاری;ایجاد فرصتهای شغلی صنوف ;انواع بیكاری ;بیكاری آشكار ;بیكاری پنهان

در حال حاضر مسأله بیكاری، به ویژه برای جوانان، از معضلات بسیار مهم كشور محسوب می شود و در تمامی برنامه ها و سیاست‌گذاری‌های كشوری و منطقه ای از محورهای اساسی محسوب می گردد

پیشگفتار

در حال حاضر مسأله بیكاری، به ویژه برای جوانان، از معضلات بسیار مهم كشور محسوب می شود و در تمامی برنامه ها و سیاست‌گذاری‌های كشوری و منطقه ای از محورهای اساسی محسوب می گردد. ایجاد اشتغال، توسط دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌گیرد و در وضعیت كنونی كشور، با توجه به محدود بودن توانایی جذب آنان در مراكز دولتی، راهی جزء به كارگماری آنان در بخش خصوصی و خود اشتغال وجود ندارد. با توجه به اینكه عمده فعالیت‌های بخش خصوصی كشور و ایجاد خود اشتغالی ها در كسب و كارهای كوچك و متوسط در قالب انواع صنوف تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی انجام می گیرند و همچنین امروزه این كسب و كارها به دلیل ویژگی های خاصی (چون انعطاف پذیری بیشتر، تربیت نیروی كار ماهر، صرفه جویی در مصرف سرمایه و سرمایه كمتر، امكان اشتغال افراد جوان، سالمندان، زنان، كاركنان پاره وقت و حتی افراد معلول، وابستگی ناچیز به محصولات خارجی و صرفه جویی در استفاده از ارزهای خارجی بر مشكلات روزافزون حاصل از بیكاری، سه توصیه اصلاح قوانین بازار كار، تشویق بخش خصوصی و اعمال مدیریت بهینه بر منابع نفتی را به كشورهای منطقه ما ارایه كرده اند كه در آن به برنامه تشویق بخش خصوصی به فعالیت های كسب و كارهای كوچك و متوسط متمركز شده اند.

به دلیل این كه فعالیت های تولیدی و خدمات فنی صنوف از فعالیت‌های زیربنایی و مولد كشور محسوب می شوند، بنابراین این مطالعه مسایل اشتغال زایی و ایجاد فرصت های شغلی را در صنوف تولیدی و خدمات فنی كشور مورد بررسی قرار می دهد. اشتغال زایی در صنوف تولیدی و خدمات فنی از دیدگاه خرد (واحدهای صنفی) و همچنین از دیدگاه كلان (بخش صنوف كشور) بررسی شده است. فصل اول شامل تعاریف بیكاری و انواع آن، فصل دوم وضعیت فعالیت و تحولات واحدهای صنفی كشور توأم با اشتغال آن ها از لحاظ توسعه، ایجاد و جایگاه آن ها در بازار كار كشور پرداخته شده است و در این فصل واحدهای صنفی با بیشترین توان اشتغال زایی توسط شاخص‌های متنوعی مورد شناسائی قرار می گیرند. فصل سوم در سطح كلان عوامل مؤثر بر توسعه صنوف تولیدی و خدمات فنی و فرصت های شغلی آن ها، به تفكیك عوامل درونی و بیرونی مورد بررسی قرار می گیرند. فصل آخر در سطح خرد، هر كدام از واحدهای صنفی در صنوف تولیدی و خدمات فنی به صورت تحقیق میدانی، با استفاده از پرسشنامه جهت اولویت بندی مسایل و مشكلات و راه كارهای اشتغال زایی آنان مورد بررسی قرار گرفته اند.

انواع بیكاری

اشتغال نیروی انسانی مهمترین و اصلی ترین هدف برنامه ریزی در هر كشور است چون داشتن كار یك حق اولیه، قانونی و فطری است و بدون آن زندگی فردی و اجتماعی تأمین نمی شود، چه بیكاری نوعی بیماری و زمینه ساز بسیاری از نابسامانیها و مشكلات می باشد.

بیكاری بیشتر در شهرها رخ می نماید چون افراد بیكار به هر علت و در هر جا كه باشند جهت كاریابی دیر یا زود راهی شهرها می شوند ما بنا به اهمیت مسأله اشتغال و مخاطرات گونه های مختلف بیكاری (جهت آماده شدن زمینة مباحث اصلی) فهرست وار به انواع بیكاری اشاره می نمائیم:

1- بیكاری آشكار

2- بیكاری پنهان

3- بیكاری فصلی

4- كم كاری

5- بركناری

6- نه كاری و ناكاری (مشاغل غیر رسمی)

1- بیكاری آشكار

گروهی از جمعیت فعال كشور كه در 7 روز پیش از مراجعه مأمور سرشماری در جستجوی كار بوده اند و هیچگونه درآمدی ندارند بیكار آشكار شناخته می شوند.

جمعیت بیكار آشكار كشور در منابع مختلف آماری از حداقل یك میلیون و هشتصد هزار نفر تا 5/4 میلیون نفر ذكر گردیده. بین بیكاران آشكار از بی سواد گرفته تا افراد متخصص و فوق تخصص در رده‌های سنی و جنسی مختلف مخصوصاً گروه جوانان فارغ التحصیل (پیوست یك) زنان شهری، مردان غیرماهر مهاجر به شهر … وجود دارند.

2- بیكاری پنهان

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36دانلود تحقیق یافتن مشاهدات پرت

مشاهدات پرت;مقادیر پرت ;داده پرت;تعیین مقادری پرت

مشاهدات پرت تحلیل‌های آماری را مشكل می‌سازند هنگام تحلیل داده‌ها، گاهی اوقات مقادیری دور از بقیه داده‌ها پیدا می‌كنید چنین مقادیری مشاهدات پرت نامیده می‌شود

مشاهدات پرت تحلیل‌های آماری را مشكل می‌سازند. هنگام تحلیل داده‌ها، گاهی اوقات مقادیری دور از بقیه داده‌ها پیدا می‌كنید چنین مقادیری مشاهدات پرت نامیده می‌شود.

هنگامی كه شما با یك مشاهده پرت روبه‌رو می‌شوید ممكن است وسوسه شوید كه آن را حذف كنید. در ابتدا از خود این سوال‌ها را بپرسید :

 • آیا این مقدار را به طور صحیح وارد كامپیوتر شده؟ اگر خطایی در وارد كردن داده‌ها دارد آن را تصحیح كنید.
 • آیا در رابطه با این مقدار خطای آزمایشی وجود دارد؟
 • آیا آن مشاهده از یك تنوع زیستی سبب شده است ؟ اگر هر مقدار، از یك شخص مختلف بیاید آن مشاهده ممكن است یك مقدار صحیح باشد و علت آن مشاهده علت فردی است كه با دیگران تفاوت دارد.

بعد از پاسخ منفی به این سوال‌ها، شما باید تصمیم بگیرید كه با این مشاهدات چه كار كنید ؟

كه 2 احتمال وجود دارد:

 • یك امكان این است كه آن مشاهده پرت از شانس ناشی شود در این مورد شما باید آن مقدار را در تحلیل نگه دارید كه آن مقدار از جامعه‌ای می‌آید كه دیگر مقادیر آمده‌اند بنابراین باید محاسبه شود.
 • امكان دیگر آن است كه مشاهده پرت از یك خطا ناشی شود (مانند صفره یا سوراخی در فیلتر). وقتی یك مقدار نادرست در تحلیل وارد شود نتیجه بی اعتبار خواهد بود و آن مقدار از جامعه متفاوت از بقیه می‌آید كه گمراه كننده است و باید از داده‌ها حذف شود.

مسأله این است كه شما هرگز مطمئن نیستید كه كدام از این امكان‌ها درست است.

به طور آشكار هیچ محاسبات ریاضی به شما نخواهد گفت كه آن مشاهده پرت از جامعه همانند یا مختلف از بقیه داده‌ها می‌آید اما محاسبات آماری می‌تواند به این سوال پاسخ دهد. اگر مقادیر واقعاً همه نمونه گرفته شده از یك توزیع باشند شانسی كه یك مقدار دور از بقیه داده‌ها باشد چیست؟ اگر این احتمال كوچك باشد شما نتیجه‌گیری خواهید كرد كه با احتمال زیاد مشاهده پرت یك مقدار نادرست است و شما برای حذف آن توجیه و دلیل دارد.

آمار شناسان چندین روش را برای شناسایی نقاط پرت تدبیر كرده‌اند. همه روشها در ابتدا معلوم می‌كنند كه این شاهدات پرت چقدر از بقیه نقاط دور هستند. این با محاسبه اختلاف بین مشاهده پرت و میانگین مقادیر باقی مانده و سپس تقسیم بر انحراف معیار كه استاندارد كردن آن است بدست می‌آید.

سپس مقدار p-value را برای این سوال مقایسه می‌كنیم. كه اگر مقدار p- value كوچك باشد شما نتیجه می‌گیرد كه انحراف مشاهده پرت از بقیه نقاط معنی دار است.

پس وقتی در منابع مشاهدات پرت جستجو می‌كنیم در ابتدا باید بررسی كنیم كه در ثبت و وارد كردن داده‌ها خطایی نباشد. برای كاهش رخداد در خطای ثبت داده‌ها از برنامه‌ای استفاده كنید كه امكان اجرای محاسبات روی چندین ستون اعداد را برقرار كند مانند EXCEL و SAS نیز مخصوصاً ابزار خوبی برای این هدف است و دلیل دیگر برای مشاهدات پرت حادثه‌هایی هستند كه به ندرت رخ می‌دهند مانند یك روز 70 درجه در ژانویه در OREGON

چرا مشاهدات پرت مسأله و مشكل هستند ؟‌

روشهای در حال توسعه بر جستجوی مشاهدات پرت و فهمیدن این كه تحلیل‌های آماری را پیچیده می‌كنند بخش مهمی از تمام تحلیل را در برمی‌گیرد.

برای مثال با حضور مشاهده پرت در هر آزمون آماری میانگین و انحراف معیار تحریف می‌شود. برآورد ضرایب رگرسیون كه مجموع مربعات خطا را مینیمم می‌كند بسیار تحت تأثیر مشاهده پرت است.

چندین عامل تأثیر گذار از مشاهدات پرت عبارت است از :

 • اریبی با تحریف برآوردها
 • زیاد نشدن مجموع توان دوم‌ها
 • تحریف p-value
 • نتیجه‌گیری غلط

مثال زیر ممكن است خیلی بزرگ به نظر بیاید اما داده‌های حقیقی با این مشخصات وجود دارند. اما نتایج به روشنی ثابت می‌كنند كه مشكلات ناشی از مقدارهای غیر عادی در كمین هستند.

فایل ورد 21 ص

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 21دانلود تحقیق وقوع جنگ و بمباران هوایی و موشكی

وقوع جنگ ;بمباران هوایی;موشكی ;عوارض ناشی از جنگ ;صدمات جنگ

وقوع جنگ و بمباران هوایی و موشكی وقوع جنگ در یك منطقه و مسائلی كه از نظر اقتصادی و انسانی بوجود می‌آورد، در این مقوله مورد توجه می‌باشد، زیرا عوارض جنگ دو جنبه دارد كه یكی به صورت حاد بوده كه كنترل و درمان آسیب را فوراً طلب می‌كند

وقوع جنگ و بمباران هوایی و موشكی وقوع جنگ در یك منطقه و مسائلی كه از نظر اقتصادی و انسانی بوجود می‌آورد، در این مقوله مورد توجه می‌باشد، زیرا عوارض جنگ دو جنبه دارد كه یكی به صورت حاد بوده كه كنترل و درمان آسیب را فوراً طلب می‌كند و دوم عوارض و پیامدهای جنگ كه گریبانگیر جامعه می‌باشد. در موقع بروز جنگ علاوه بر مناطق جنگی و افرادی كه به صورت نظامی و غیرنظامی در جبهه رودرروی دشمن قرار دارند و متحمل آسیب‌های جنگی می‌شوند، افراد و تاسیسات و اماكنی كه دور از منطقه جنگی هستند، از آسیب‌های جنگی در امام نبستند و سلاح‌های جنگی با قدرت تخریبی زیاد تا هزاران كیلومتر دورتر از مناطق جنگی را در معرض تخریب و خطرات جنگی قرار می‌دهد. در مواقع جتگ مسائل زیر مورد توجه است: 1. آسیب‌جسمی: كه شامل شكستگی، زخمی شدن، خونریزی و جراحات جسمی است. 2. آسیب‌ روانی: كه شامل از دست دادن افراد نزدیك مانند پدر و مادر و فرزند و یا وسایل و امكانات مادی است. 3. آسیب اقتصادی: كه شامل ویرانی و تباهی تاسیسات، كارخانجات، جاده‌ها، راه‌های ارتباطی، آلودگی‌های محیطی، آتش‌سوزی‌ها و…. مطرح می‌باشد. 4. آسیب اجتماعی: كه شامل اختلال در زندگی طبیعی و بروز محدودیت‌ها واعزام افراد به مناطق جنگی و در حالت استرس و وحشت و اضطراب بودن جامعه می‌باشد و مشكلات تطابق با شرایط جدید مطرح است. در واقع مانور جنگی فرضی است كه به منظور آمادگی رزمی و چگونگی مقابله نمودن مطرح است. در مورد كمك‌های اولیه بایستی در مناطق جنگی و غیرجنگی كه در معرض خطر می‌باشد، همیشه افرادی به عنوان امدادگر وجود داشته باشند كه به محض بروز خطر و آسیب به كمك افراد آسیب‌دیده شتافته و سریعاً افراد مصدوم را به نقاط امن انتقال دهند. اقداماتی كه امدادگر به محض برخورد با مصدوم و فرد آسیب دیده باید انجام دهد، توجه به كلمه «رتم» است كه (ر) مخفف باز بودن راه تنفس، (ت) یعنی دادن تنفس مصنوعی و (م) یعنی انجام ماساژ قلبی می‌باشد.

از ان سلاحها برای کشتن افراد و وارد کردن صدمات بسیار جدی و یا ایجاد انواع معلولیت ها در مردم استفاده می شود. این سلاحها بر اساس اثرات مختلفی که بر بدن افراد می گذارد، به 3دسته تقسیم بندی می شوند. دسته اول سلاحهای هستند که روی سیستم عصبی بدن تاثیر می گذارند. در این دسته GA، GB، GD، GF و VX (متیل فسفوبوتیوئیک اسید گاز سارین ) قرار دارند. دسته دوم، اثرات خود را روی پوست به جا می گذارند و شامل HD (گازخردل گوگرد)، HN (خردل نیتروژن)، L و CX هستند. دسته سوم نیز باعث اختلال سیستم تنفسی بدن می شوند. در این گروه گازهای بی رنگ CG و DP، کلرین (Cl) و فسفوکلرین (Ps) وجود دارند. از سلاحهای شیمیایی که روی اعصاب اثر می گذارند، قبل و در طول جنگ دوم جهانی استفاده‌های بی شماری شده است.

دسته ی اول: این مواد از نظر شیمیایی وابسته به حشره کش‌های آلی فسفره هستند. این دسته از سلاحهای شیمیایی مانع از عمل آنزیم استیل کولین استر از می شوند. وقتی مواد شیمیایی این دسته وارد بدن شوند، غلظت استیل کولین را در بدن به بیش از حد لازم می رسانند. ریه ها و چشمها بسرعت این مواد را جذب کرده در کمتر از یک دقیقه بر سیستم عصبی بدن تاثیرات قابل توجهی می گذارند. علایم آن به صورت آبریزش بینی، ترشح زیاد بزاق، تنگی قفسه سینه، کوتاهی تنفس، تنگی مردمک چشم، انقباض عضلانی و یا حالت تهوع و انقباض شکم ظهور می کند.

دسته دوم سلاحهای شیمیایی که بر روی پوست تاول و سوختگی ایجاد می کنند، ماندگاری فراوانی در محیط دارند. این مواد روی چشمها، پوشش مخاطی، ریه ها، پوست و اجزای خون اثر گذاشته و اگر از طریق تنفس وارد ریه ها شوند، بر شدت تنفس اثرات منفی می گذارند و اگر توسط غذا بلعیده شوند، سبب اسهال و استفراغ می شوند. خردل ها که جزو این دسته هستند به خاطر خواص فیزیکی خود مقاومت و ماندگاری بسیار زیادی در سرما و دماهای معتدل دارند.اگر دو دقیقه از تماس یک قطره خردل با پوست بگذرد، صدمات جبران ناپذیری به این عضو وارد می شود. CX نیز که جزو این گروه است، پودری کریستالی شکل است که در دماهای 39 تا 40 درجه سانتی گراد ذوب شده و در دمای 129 درجه سانتی گراد به جوش می آید. این ماده را با افزودن موادی خاص در دمای اتاق به حالت مایع درمی آورند. CX دارای بوی بسیار نامطبوعی است.

نظر به اینكه در زمان وقوع جنگ از وسایل و مواد شیمیایی و هسته‌ای استفاده می‌شود، علاوه بر جراحات و آسیب‌های معمولی بایستی به عوامل زیر توجه نمود: 1. شناسایی علائم قراردادی در مواقع خطر مانند علامت هشدار، اعلام خطر و اعلام رفع خطر. 2. آلودگی با رادیواكتیو.

در معرض امواج سلاح‌های جنگی قرار گرفتن كه تاثیر شدید بر سیستم عصبی خواهد داشت و افراد را دچار حملات و تشنجات عصبی مانند صرع می‌نماید.

آلودگی با سموم شیمیایی و گازهای خفه كننده و مخرب اعصاب:

الف: گازهای مسموم كننده و تاولزا (Mustard Gas)

این گازهای عبارتند از گاز خردل كه به نام ایپریت نیز موسوم است و اولین در سال 1935 و 1936 توسط ایتالیایی‌ها در جنگ با اتیوپی بكار رفت، مایعی است بی‌رنگ، روغنی شكل و در حرارت كمتر از 10 درچه به صورت جامد درمی‌آید.

كمك‌های اولیه: تمیز و پاك كردن این گاز و مایعات از روی پوست بدن فرد آسیب دیده، خودداری از ماساژ پوست و سپس شستشو با آب و صابون و دادن داروی قی‌آور در صورت خورده شدن، شستشوی چشم با آب فراوان و درمان سوختگی ناشی از آن.

ب) گازهای مخرب اعصاب

این گاز كه در جنگ جهانی اول توسط آلمانی‌ها بكار رفت، آن را گاز جی (G) هم می‌نامند. این گاز از گروه بازدارنده كولین استراز می‌باشد و توسط پوست و دستگاه تنفسی و دستگاه گوارشی وارد بدن می‌شود.

همچنین دادن تنفس مصنوعی در مواقع خفگی باید مورد توجه قرار گیرد و افراد را به نقاط مرتفع و دور از جریان باد برده و البسه آلوده را از بدن آنها خارج نمود.

زخم‌های كوبیده و له شده:

این نوع زخم‌ها در زمان جنگ به علت انفجار و خرابی ساختمان‌ها و تصادفات، زیاد به چشم می‌خورد و زخم‌هایی هستند كه در اثر برخورد و یا سقوط انسان بر روی جسم سخت و یا سقوط اجسام سنگین از قبیل دیوار ساختمان‌ها و تیرهای آهن بر روی بدن بوجود می‌آید كه با كوفتگی و له شدن قسمتی از بافت‌های بدن همراه است.

به هنگام جنگ حهانی اول به دلیل پیشرفت دانش و تکنولوژی لازم برای تهیه ی مواد شیمیایی خطرناک امکان کاربرد آنها به مقدار فروان فراهم گردید. اولین مورد استفاده از گاز‌های شیمیایی در سطح وسیع در آوریل توسط قوای آلمانی صورت گرفت در این حمله شش هزار سیلندر حاوی گاز کلر برای مسموم کردن نیرو‌های طرف مقابل به کار گرفته شد که در نتیجه ی آن پنج هزار نفر از نیروهای متفقین به هلاکت رسیدند. بعد از این حمله در سبتامبر همان سال نیروهای انگلیسی نیز از گاز گلر استفاده کزدند. با لاخره آلمان در سال ???? گاز فسژن و در سال گاز خردل را وارد صحنه کار زار نمود. استفاده از کاز‌های شیمیایی برای اولین بار لزوم استفاده از ماسک‌های محافظتی را مطرح ساخت. ارتش انگلیس از این ماسکها برای اولین بار به منظور حفاظت از اسبها و افراد استفاده نمود. در مجموع می توان گفت که گاز‌های کلر، خردل و فسژن توسط ارتش آلمان و انگلیس و گاز‌های موثر در خون از قبیل هیدروژن سیانید و کلرید سیانوژن توسط فرانسوی ها به کار گرفته شد. مطابق آمار حاصل حدود صد هزار نفر کشته و دویست هزار نفر زخمی حاصل استفاده از این گازها بود.

رژیم جنایتکار بعث عراق که انواع سلاح‌های مدرن غرب و شرق را بر ایمان خلل ناپذیر رزمندگان دلیرمان امتحان کرده بود و به یاس کامل رسیده بود، در پی شکستهای مداوم و عجز و ناتوانی در مقابل سلحشوران سپاه توحید بکاربرد سلاح‌های شیمیایی متوسل گردید. ارتش صدام عفلقی در بین سال‌های آغاز جنگ تا پایان آن در بیش از صدها مورد از سلاح‌های شیمییایی استفاده کرد ه که در عملیات خیبر، بدر، والفجر ? و سلسله عملیات‌های کربلا ابعاد این جنایت به اوج خود رسید.حملات مذکور با استفاده از انواع مهمات شیمیایی (خمپاره،توپ، بمب و غیره) حاوی گاز‌های کشنده از قبیل عوامل عصبی ( تابون )، گاز‌های خردل، سیانور و عوامل خفه کننده (فسژن) انجام گرفته است.

فایل ورد 54 ص

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 54